Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Umowy wykonawcze

Data publikacji: 04-08-2009 Autor: Adam Wiktorowski
Tagi:    wadium   umowa ramowa   siwz

Zamawiający, udzielając zamówień jednostkowych, których przedmiot objęty jest umową ramową, napotyka na wiele trudności, których często nie może w sposób jednoznaczny rozwiązać.

Po przeprowadzeniu postępowania zamawiający podpisuje umowę ramową z wyłonionymi wykonawcami. W zależności od tego, z iloma podmiotami została zawarta umowa ramowa, zamawiający ma możliwość udzielania zamówień publicznych, objętych umową ramową, na dwa sposoby.

 

  • Udzielenie zamówienia, jeśli umowę ramową zawarto z jednym wykonawcą
  •  

W przypadku gdy zamawiający zawarł umowę ramową z jednym wykonawcą, ma on obowiązek zastosować odpowiednio art. 68 ust. 1 Pzp, odnoszący się do trybu zamówienia z wolnej ręki, zgodnie z którym razem z zaproszeniem do negocjacji zamawiający przekazuje informacje niezbędne do przeprowadzenia postępowania, w tym istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy lub wzór umowy.

 

Mając na uwadze powyższą regulację, należy zwrócić uwagę na fakt, iż do tego postępowania nie znajdują zastosowania następujące przepisy Pzp:

 

1) art. 36 ust. 1-3 – regulujący minimalne wymogi dotyczące treści siwz,

2) art. 37 – regulujący obowiązek przekazywania wykonawcom siwz,

3) art. 38 – regulujący kwestię wyjaśniania treści siwz, jej modyfikacji oraz możliwości zwołania przez zamawiającego zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących jej treści.

 

Treść art. 68 ust. 1 Pzp wskazuje również, iż zamawiający zobowiązany jest zastosować odpowiednio nakaz żądania od wykonawcy wskazania tych części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom (art. 36 ust. 4 Pzp), jak również wskazuje, iż ograniczenie podwykonawstwa możliwe jest tylko na zasadach określonych w art. 36 ust. 5 Pzp.

 

  • Udzielenie zamówienia, jeśli umowę ramową zawarto z kilkoma wykonawcami

 

W przypadku zawarcia umowy ramowej z kilkoma wykonawcami, zamawiający ma obowiązek odpowiednio stosować następujące przepisy:

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne