Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Podstawa prawna odrzucenia oferty wykonawcy wykluczonego

Data publikacji: 02-09-2015 Autor: Sylwia Mosur-Blezel
Tagi:    konsorcjum
Autor: Rys. B. Brosz

Wykonawca, który nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu, podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 pzp. Oferta takiego wykonawcy jest odrzucana i zdarza się, że zamawiający jako podstawę prawną dla czynności odrzucenia oferty wskazuje art. 89 ust. 1 pkt 5 pzp

Przepis ten nakazuje zamawiającemu odrzucenie oferty złożonej przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu lub niezaproszonego do składania ofert. Jednak ten przepis prawa jest właściwy dla postępowań wieloetapowych, w których odrębnie prowadzi się ocenę wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i ocenę ofert. „Wykluczenie wykonawcy z postępowania nakłada na zamawiającego obowiązek odrzucenia oferty w trybie art. 89 ust. 1 pkt 5, w sytuacji gdyby wykonawca ten (wykluczony) mimo to złożył ofertę. Podobne rozwiązanie zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 5 pzp należy zastosować wobec wykonawcy niezaproszonego do składania ofert”1. Oznacza to, że nie może być stosowany w postępowaniach jednoetapowych, w szczególności w najczęściej stosowanym przez zamawiających przetargu nieograniczonym. Przykładem właściwego zastosowania art. 89 ust. 1 pkt 5 będzie sytuacja odrzucenia oferty konsorcjum, które zmieniło swój skład w toku postępowania o zamówienie. Gdy w przetargu ograniczonym dane konsorcjum na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu potwierdziło spełnianie warunków udziału i zostało zakwalifikowane do drugiego etapu, tj. do składania ofert, nie może zmienić swojego składu między etapem wniosku a oferty. Takie działanie wykonawcy zostało ocenione przez KIO, która przypomniała, że to skład konsorcjum często przesądza o tym, czy dane konsorcjum zostaje zakwalifikowane do kolejnego etapu postępowania.

 

  • Wyrok KIO z 18 kwietnia 2012 r. (KIO 684/12, KIO 686/12)


„W praktyce wystąpienie z konsorcjum jednego z członków może oznaczać, iż konsorcjum w pomniejszonym składzie nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, które spełniało jako całość. Wykluczenie z postępowania jednego członka konsorcjum eliminuje z postępowania całe konsorcjum. Zamawiający, nie mogąc wykluczyć tylko jednego konsorcjanta, wobec którego zachodzą przesłanki wykluczenia z postępowania, jest zmuszony wykluczyć wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, tzn. konsorcjum. (…) W przedmiotowej sprawie nastąpił brak tożsamości podmiotowej między podmiotami składającymi wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu a składem składającym ofertę, co ma kolosalne znaczenie w postępowaniu w tym trybie, gdyż w pierwszym etapie następuje weryfikacja podmiotowa uczestników konsorcjum

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne