Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Egzekucja przeciwko członkowi konsorcjum

Data publikacji: 01-09-2015 Autor: Konrad Majewski, Kamil Stolarski
Tagi:    konsorcjum   ppp   fidic

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia odpowiadają solidarnie przed zamawiającym ze względu na fakt wspólnego uczestnictwa w postępowaniu i zawarcia z nimi umowy dotyczącej tego zamówienia.

Część trzecia ustawy Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) zawiera przepisy regulujące zasady prowadzenia egzekucji, wskazując prawnie dopuszczalne sposoby egzekwowania orzeczeń sądów w sprawach cywilnych. Przepisy te wyznaczają również pozycję wierzyciela i dłużnika oraz przynależne im w trakcie postępowania egzekucyjnego prawa i obowiązki. Niejednokrotnie jest bowiem tak, że mimo prawomocnego orzeczenia sądu dłużnik w dalszym ciągu nie chce spełnić ciążącego na nim obowiązku. W związku z tym konieczne staje się użycie przymusu, który doprowadzi do wyegzekwowania należności. Określeniu granic tego przymusu służą właśnie przepisy o postępowaniu egzekucyjnym. W trakcie egzekucji powinno dojść do wyegzekwowania prawomocnego orzeczenia sądu. Innymi słowy, wierzyciel powinien uzyskać to, co zostało zasądzone na jego rzecz przez sąd. Wierzyciel jednak nie może prowadzić egzekucji w dowolny sposób. Szereg przepisów kpc chroni bowiem dłużnika przed zbyt uciążliwymi sposobami egzekucji. W konsekwencji to, co dzieje się w trakcie postępowania egzekucyjnego między wierzycielem a dłużnikiem, można porównać do swoistego turnieju, którego uczestnicy starają się zrealizować przeciwstawne cele. Wierzyciel chce bowiem w sposób najbardziej efektywny ustalić i następnie spieniężyć majątek dłużnika nadający się do egzekucji. Natomiast dłużnik w wielu przypadkach stara się do tego nie dopuścić. Z doświadczenia autorów niniejszego artykułu wynika, że o tym, który z nich okaże się zwycięzcą, przeważnie decydują determinacja i wiedza. Determinacja, gdyż egzekucja niejednokrotnie wiąże się z koniecznością podejmowania przez wierzyciela wielu żmudnych i często generujących koszty czynności albo z umiejętnością znoszenia tychże czynności przez dłużnika. Wiedza, ponieważ skuteczne prowadzenie albo przeciwdziałanie egzekucji wymaga znajomości przepisów prawa oraz sposobów odszukania albo ukrycia majątku nadającego się do egzekucji.

Egzekucja przeciwko członkowi konsorcjum

Zdarza się, że uczestnikami postępowania egzekucyjnego stają się przedsiębiorcy tworzący konsorcjum. W takim wypadku można wyróżnić trzy klasyczne sytuacje związane z postępowaniem egzekucyjnym. Pierwsza z nich będzie miała miejsce wtedy, gdy to zamawiający będzie kierował postępowanie egzekucyjne przeciwko konsorcjantom lub niektórym z nich. Druga sytuacja będzie związana z konfliktem między samymi konsorcjantami i egzekucją kierowaną przez jednego z członków konsorcjum (byłego członka konsorcjum) przeciwko pozostałym lub niektórym z pozostałych konsorcjantów. W końcu możliwa jest również sytuacja, gdy egzekucja przeciwko członkom konsorcjum lub niektórym z nich zostanie skierowana na wniosek podwykonawcy. Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie praktycznych aspektów związanych z postępowaniem egzekucyjnym wszczynanym i prowadzonym na wniosek zamawiającego.

Egzekucja z wniosku zamawiającego

Warto pamiętać, że zgodnie z art. 369 ustawy Kodeks cywilny (dalej: kc) zobowiązanie jest solidarne, jeżeli wynika to z ustawy lub czynności prawnej. Zasadą jest więc, że zobowiązania zyskują właściwość solidarności tylko wtedy, gdy wynika to z ustawy lub czynności prawnej (np. umowy). 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne