Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Brak formalnej możliwości odwołania

Data publikacji: 01-09-2015 Autor: Anna i Jan Tumińscy

W postępowaniach poniżej progów unijnych KIO odrzuca odwołanie, jeżeli dotyczy ono innych czynności niż wymienione w art. 180 ust. 2 pzp. Nie oznacza to jednak, że w takiej sytuacji wykonawca pozbawiony jest środków ochrony prawnej.

Systemy zamówień publicznych w poszczególnych krajach członkowskich Unii Europejskiej oparte są na zmieniających się dyrektywach w tym zakresie. Zmiany przepisów dyrektyw powodują m.in. konieczność zmiany przepisów krajowych. Niezależnie od stanu prawnego w systemie zamówień publicznych zawsze obowiązują żelazne, tj. niezmienne zasady, w tym m.in. zasada równego traktowania i uczciwej konkurencji, jawności postępowania, tajemnicy przedsiębiorstwa oraz – mimo coraz częściej stosowanej elektroniki – pisemności postępowania. Mają one charakter fundamentalny i obowiązują we wszystkich postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, niezależnie od ich wartości. W ustawie Prawo zamówień publicznych ww. zasady wyartykułowane są wprost tylko w treści przepisów dotyczących zamówień o wartościach równych lub przekraczających progi, od których obowiązują przepisy prawa Unii Europejskiej (progi unijne). Poprawne stosowanie przepisów gwarantuje zachowanie tych zasad, czego efektem musi być wybór najkorzystniejszej oferty.

Dodać należy, że przy wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniach o udzielenie zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, począwszy od symbolicznego grosza, mimo wyłączenia stosowania pzp (art. 4 pkt 8 pzp), również obowiązują zasady udzielania zamówień publicznych. Brak formalnej możliwości zobligowania zamawiającego do przestrzegania i stosowania odpowiednich zasad nie zawsze oznacza brak możliwości wykonania formalnych czynności ze strony wykonawców, np. wniesienia odwołania.

Kiedy można wnieść odwołanie

W art. 180 ust. 2 pzp, który odnosi się do zamówień o wartościach poniżej progu unijnego (czyli do tzw. zamówień podprogowych), wskazano katalog czynności zamawiającego, na które przysługuje odwołanie. Są to:

1. Wybór trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę – gdy w ocenie wykonawcy zastosowany został niewłaściwy (a co za tym idzie, nieuprawniony) tryb przeprowadzenia postępowania.
2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu – gdy wykonawca uzna, że postawiono niewłaściwe (nieuprawnione) warunki udziału w postępowaniu.
3. Wykluczenie odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia – gdy wykonawca stwierdzi, że niesłusznie (a więc w sposób nieuprawniony) wykluczono wykonawcę.
4. Odrzucenie oferty odwołującego – gdy w ocenie wykonawcy niesłusznie odrzucono ofertę wykonawcy, tj. niesłusznie dokonano czynności wynikającej z art. 24 ust. 4 pzp („ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą”) lub niesłusznie odrzucono ofertę na podstawie pozostałych przesłanek wynikających z pzp.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne