Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Milczenie wykonawcy jako dorozumiana zgoda

Data publikacji: 01-09-2015 Autor: Irena Skubiszak-Kalinowska
Tagi:    oświadczenie   siwz
Autor: Rys. B. Brosz

W pzp nie wskazano, jakie czynności wykonawcy mają być uważane za wyrażenie braku zgody na poprawienie „innej omyłki”. Brak precyzyjnego zapisu regulującego tę kwestię rodzi wątpliwości interpretacyjne.

Zgodnie z regulacją art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający poprawia w ofercie inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Na podstawie natomiast art. 89 ust. 1 pkt 7 pzp zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wykonawca, w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 pzp.

Ustawa nie precyzuje jednak, jakie zachowania wykonawcy wchodzą w zakres pojęcia „wykonawca nie zgodził się”, dlatego też stosowanie wspomnianego przepisu budzi liczne wątpliwości i przysparza niemałych problemów praktycznych o doniosłych skutkach prawnych. Regulacja art. 89 ust. 1 pkt 7 pzp stanowi również niejednokrotnie zarzewie sporów – i to zarówno między zamawiającym i wykonawcami, jak i między konkurującymi oferentami – które swój finał znajdują przed Krajową Izbą Odwoławczą, generując niepotrzebnie koszty i utrzymując (wobec całkowicie rozbieżnych orzeczeń Izby) stan bałaganu i niepewności. Niniejsza publikacja ma zatem na celu podjęcie próby uporządkowania kwestii wyrażenia zgody na poprawienie „innych omyłek”.

Zawiadomienie wykonawcy o poprawieniu „innej omyłki”

Czy wykonawca, którego oferta została poprawiona na mocy art. 87 ust. 2 pkt 3 pzp, musi w ogóle reagować na zawiadomienie zamawiającego o poprawieniu omyłki? Czy musi on wyrazić zgodę i uzewnętrznić ją w formie stosownego oświadczenia w określonym terminie, czy może też milczeć i nie składać żadnego oświadczenia? Są to najczęściej zadawane w praktyce pytania związane ze stosowaniem omawianej regulacji. Odpowiedzi na nie próżno szukać w pzp, a zarówno w piśmiennictwie, jak i w orzecznictwie istnieją rozbieżności w tym zakresie. Niektórzy uważają, że zgoda musi być wyrażona przez wykonawcę w sposób czynny i wyraźny, a milczenie oznacza brak zgody na dokonanie poprawienia „innej omyłki”. Inni z kolei sądzą, że milczenie wykonawcy i brak odpowiedzi na wezwanie zamawiającego należy poczytywać za wyrażenie domniemanej (albo dorozumianej) zgody.

Milczenie = brak zgody

Za pierwszym poglądem opowiedział się Paweł Granecki, który stwierdził, że zgoda wykonawcy powinna być wyraźna, a nie jedynie dorozumiana. W związku z tym, jeżeli w terminie 3 dni nie zostanie ona wyrażona, to zamawiający obowiązkowo odrzuca ofertę1.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne