Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Punkty ładowania pojazdów...

25 Kwiecień 2019 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad otworzyła oferty na dzierżawę 13 miejsc pod...

Wpływ brexitu na zamówienia

25 Kwiecień 2019 
Na nadzwyczajnym szczycie 10 kwietnia br. Rada Europejska zgodziła się przełożyć termin...

Zmiany, zmiany, nowelizacje…

25 Kwiecień 2019 
18 kwietnia 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym...

Milczenie wykonawcy jako dorozumiana zgoda

Data publikacji: 01-09-2015 Autor: Irena Skubiszak-Kalinowska
Tagi:    oświadczenie   siwz
Autor: Rys. B. Brosz

W pzp nie wskazano, jakie czynności wykonawcy mają być uważane za wyrażenie braku zgody na poprawienie „innej omyłki”. Brak precyzyjnego zapisu regulującego tę kwestię rodzi wątpliwości interpretacyjne.

Zgodnie z regulacją art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający poprawia w ofercie inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Na podstawie natomiast art. 89 ust. 1 pkt 7 pzp zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wykonawca, w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 pzp.

Ustawa nie precyzuje jednak, jakie zachowania wykonawcy wchodzą w zakres pojęcia „wykonawca nie zgodził się”, dlatego też stosowanie wspomnianego przepisu budzi liczne wątpliwości i przysparza niemałych problemów praktycznych o doniosłych skutkach prawnych. Regulacja art. 89 ust. 1 pkt 7 pzp stanowi również niejednokrotnie zarzewie sporów – i to zarówno między zamawiającym i wykonawcami, jak i między konkurującymi oferentami – które swój finał znajdują przed Krajową Izbą Odwoławczą, generując niepotrzebnie koszty i utrzymując (wobec całkowicie rozbieżnych orzeczeń Izby) stan bałaganu i niepewności. Niniejsza publikacja ma zatem na celu podjęcie próby uporządkowania kwestii wyrażenia zgody na poprawienie „innych omyłek”.

Zawiadomienie wykonawcy o poprawieniu „innej omyłki”

Czy wykonawca, którego oferta została poprawiona na mocy art. 87 ust. 2 pkt 3 pzp, musi w ogóle reagować na zawiadomienie zamawiającego o poprawieniu omyłki? Czy musi on wyrazić zgodę i uzewnętrznić ją w formie stosownego oświadczenia w określonym terminie, czy może też milczeć i nie składać żadnego oświadczenia? Są to najczęściej zadawane w praktyce pytania związane ze stosowaniem omawianej regulacji. Odpowiedzi na nie próżno szukać w pzp, a zarówno w piśmiennictwie, jak i w orzecznictwie istnieją rozbieżności w tym zakresie. Niektórzy uważają, że zgoda musi być wyrażona przez wykonawcę w sposób czynny i wyraźny, a milczenie oznacza brak zgody na dokonanie poprawienia „innej omyłki”. Inni z kolei sądzą, że milczenie wykonawcy i brak odpowiedzi na wezwanie zamawiającego należy poczytywać za wyrażenie domniemanej (albo dorozumianej) zgody.

Milczenie = brak zgody

Za pierwszym poglądem opowiedział się Paweł Granecki, który stwierdził, że zgoda wykonawcy powinna być wyraźna, a nie jedynie dorozumiana. W związku z tym, jeżeli w terminie 3 dni nie zostanie ona wyrażona, to zamawiający obowiązkowo odrzuca ofertę1.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne