Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Punkty ładowania pojazdów...

25 Kwiecień 2019 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad otworzyła oferty na dzierżawę 13 miejsc pod...

Wpływ brexitu na zamówienia

25 Kwiecień 2019 
Na nadzwyczajnym szczycie 10 kwietnia br. Rada Europejska zgodziła się przełożyć termin...

Zmiany, zmiany, nowelizacje…

25 Kwiecień 2019 
18 kwietnia 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym...

Błędne wskazanie VAT

Data publikacji: 01-09-2015 Autor: Katarzyna Bełdowska

Czy zamawiający może poprawić – jako omyłkę – niewłaściwie wskazaną stawkę VAT w ofercie wykonawcy, czy raczej powinien odrzucić taką ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 pzp?

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pzp zamawiający jest zobowiązany odrzucić ofertę zawierającą błąd w obliczeniu ceny. Na podstawie zaś art. 87 ust. 2 pkt 2 pzp zamawiający obligatoryjnie poprawia w ofercie oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek. Poprawna interpretacja pojęcia błędu w obliczeniu ceny oraz oczywistej omyłki rachunkowej jest o tyle istotna, że w sposób oczywisty wpływa na sytuację wykonawcy w postępowaniu, dlatego też wszelkie czynności zmierzające do prawidłowej kwalifikacji wadliwości oferty powinny być podejmowane z dużą ostrożnością.

Oczywista omyłka rachunkowa

Oczywista omyłka rachunkowa jest wynikiem nieprawidłowo przeprowadzonych działań arytmetycznych i stanowi nieprawidłowy wynik uzyskany z błędnie wykonanego dodawania, odejmowania, mnożenia lub dzielenia. Z omyłką taką mamy zatem do czynienia wówczas, gdy w ofercie występuje błąd techniczny, który nie wpływa na prawidłowe określenie zobowiązania wykonawcy w trakcie realizacji całego zakresu przedmiotu zamówienia. Omyłka musi być oczywista, co oznacza, że jej poprawienie jest możliwe tylko w jeden sposób, który nie budzi żadnych wątpliwości. Omyłka rachunkowa może dotyczyć zarówno błędnego wskazania ceny, terminu, jak również parametrów technicznych, o ile stanowią one wartość wyliczoną z uwzględnieniem reguł matematycznych.
 

  •  Wyrok KIO z 9 czerwca 2014 r. (KIO 1066/14)


„Przez omyłkę rachunkową należy rozumieć natomiast omyłkę w przeprowadzaniu działań na liczbach. (…) Przewidziana w art. 87 ust. 2 p.z.p. możliwość poprawienia oczywistej omyłki w treści oferty dotyczy w zasadzie takich niezgodności, które są łatwe do zauważenia, a «oczywistość» omyłki rozumianej jako określona niedokładność nasuwa się każdemu, bez potrzeby przeprowadzania dodatkowych ustaleń. (…) Na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 2 p.z.p. sprostowaniu podlegają oczywiste omyłki rachunkowe, będące konsekwencją błędnego przeprowadzenia określonych działań arytmetycznych, gdzie poprawny wynik wyliczeń może być tylko jeden” (zob. też wyrok KIO z 4 czerwca 2014 r., KIO 1027/14).

Aktualnie obowiązująca ustawa Prawo zamówień publicznych nie określa reguł poprawiania oczywistych omyłek rachunkowych. Zamawiający może w tym celu zastosować reguły określone w nieobowiązującym już art. 88 pzp (uchylony 24 października 2008 r.). Trzeba jednak przy tym pamiętać, że wskazane tam reguły są tylko przykładowe, nie stanowią katalogu zamkniętego i to od decyzji zamawiającego zależy ich dobór.

Jednym ze sposobów poprawienia oczywistej omyłki rachunkowej jest posłużenie się metodologią i wskazówkami dotyczącymi obliczania ceny. Zamawiający może poprawić techniczną omyłkę rachunkową na podstawie danych zawartych w ofercie oraz metodologii obliczenia ceny. 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne