Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Błędne wskazanie VAT

Data publikacji: 01-09-2015 Autor: Katarzyna Bełdowska

Czy zamawiający może poprawić – jako omyłkę – niewłaściwie wskazaną stawkę VAT w ofercie wykonawcy, czy raczej powinien odrzucić taką ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 pzp?

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pzp zamawiający jest zobowiązany odrzucić ofertę zawierającą błąd w obliczeniu ceny. Na podstawie zaś art. 87 ust. 2 pkt 2 pzp zamawiający obligatoryjnie poprawia w ofercie oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek. Poprawna interpretacja pojęcia błędu w obliczeniu ceny oraz oczywistej omyłki rachunkowej jest o tyle istotna, że w sposób oczywisty wpływa na sytuację wykonawcy w postępowaniu, dlatego też wszelkie czynności zmierzające do prawidłowej kwalifikacji wadliwości oferty powinny być podejmowane z dużą ostrożnością.

Oczywista omyłka rachunkowa

Oczywista omyłka rachunkowa jest wynikiem nieprawidłowo przeprowadzonych działań arytmetycznych i stanowi nieprawidłowy wynik uzyskany z błędnie wykonanego dodawania, odejmowania, mnożenia lub dzielenia. Z omyłką taką mamy zatem do czynienia wówczas, gdy w ofercie występuje błąd techniczny, który nie wpływa na prawidłowe określenie zobowiązania wykonawcy w trakcie realizacji całego zakresu przedmiotu zamówienia. Omyłka musi być oczywista, co oznacza, że jej poprawienie jest możliwe tylko w jeden sposób, który nie budzi żadnych wątpliwości. Omyłka rachunkowa może dotyczyć zarówno błędnego wskazania ceny, terminu, jak również parametrów technicznych, o ile stanowią one wartość wyliczoną z uwzględnieniem reguł matematycznych.
 

  •  Wyrok KIO z 9 czerwca 2014 r. (KIO 1066/14)


„Przez omyłkę rachunkową należy rozumieć natomiast omyłkę w przeprowadzaniu działań na liczbach. (…) Przewidziana w art. 87 ust. 2 p.z.p. możliwość poprawienia oczywistej omyłki w treści oferty dotyczy w zasadzie takich niezgodności, które są łatwe do zauważenia, a «oczywistość» omyłki rozumianej jako określona niedokładność nasuwa się każdemu, bez potrzeby przeprowadzania dodatkowych ustaleń. (…) Na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 2 p.z.p. sprostowaniu podlegają oczywiste omyłki rachunkowe, będące konsekwencją błędnego przeprowadzenia określonych działań arytmetycznych, gdzie poprawny wynik wyliczeń może być tylko jeden” (zob. też wyrok KIO z 4 czerwca 2014 r., KIO 1027/14).

Aktualnie obowiązująca ustawa Prawo zamówień publicznych nie określa reguł poprawiania oczywistych omyłek rachunkowych. Zamawiający może w tym celu zastosować reguły określone w nieobowiązującym już art. 88 pzp (uchylony 24 października 2008 r.). Trzeba jednak przy tym pamiętać, że wskazane tam reguły są tylko przykładowe, nie stanowią katalogu zamkniętego i to od decyzji zamawiającego zależy ich dobór.

Jednym ze sposobów poprawienia oczywistej omyłki rachunkowej jest posłużenie się metodologią i wskazówkami dotyczącymi obliczania ceny. Zamawiający może poprawić techniczną omyłkę rachunkową na podstawie danych zawartych w ofercie oraz metodologii obliczenia ceny. 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne