Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ochrona zabytków w...

02 Wrzesień 2020 
Ponad 4 mln zł przeznaczył samorząd województwa podkarpackiego na dotacje dla zabytków w...

Serwis e-budownictwo

02 Wrzesień 2020 
2 sierpnia 2020 r. ruszył serwis e-budownictwo (e-budownictwo.gunb.gov.pl).

Sprawozdanie z działalności...

02 Wrzesień 2020 
W sierpniu br. Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych przedstawiła „Sprawozdanie z...

Fakultatywna przesłanka wykluczenia

Data publikacji: 01-09-2015 Autor: Matylda Grzybowska

Instytucje zamawiające mają możliwość wykluczania wykonawców nierzetelnych, w szczególności z uwagi na poważne wykroczenia zawodowe, jakich wykonawcy ci dopuścili się w uprzednio realizowanych zamówieniach.

Wprowadzenie art. 24 ust. 2a pzp – fakultatywnej przesłanki wykluczenia wykonawców z udziału w postępowaniu – było jedną z głównych zmian przepisów prawa zamówień publicznych, dokonanych ostatnią z ubiegłorocznych nowelizacji pzp.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TSUE lub Trybunał) 13 grudnia 2012 r. wydał brzemienny w skutki dla procedury udzielenia zamówień wyrok C-465/11 (Forposta i ABC Direct Contact). W wyroku tym Trybunał uznał, że art. 24 ust. 1 pkt 1a pzp – przewidujący obowiązek wykluczenia wykonawcy, który ponosi odpowiedzialność za okoliczności, wskutek których zamawiający rozwiązał albo wypowiedział wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego zawartą z tym wykonawcą, albo od tej umowy odstąpił, jeśli nastąpiło to w okresie trzech lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy – stoi w sprzeczności z art. 45 ust. 2 lit. d dyrektywy 2004/18/WE (dalej: dyrektywa klasyczna). TSUE przesądził, iż przewidziany przywołanym przepisem pzp automatyzm wykluczenia z udziału w postępowaniu nie znajduje uzasadnienia w normie art. 45 ust. 2 akapit pierwszy lit. d dyrektywy klasycznej (stanowiącej o fakultatywności czynności wykluczenia wykonawcy winnego poważnego wykroczenia zawodowego) ani w zasadach i innych normach prawa unijnego w zakresie zamówień publicznych. Trybunał stwierdził ponadto, że użyte w rzeczonym przepisie pojęcie „okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność” jest bardzo szerokie i może obejmować sytuacje dalece wykraczające poza ramy pojęciowe „poważnego wykroczenia zawodowego”, o którym mowa w art. 45 ust. 2 akapit pierwszy lit. d dyrektywy klasycznej.

Wyrok TSUE skutkował koniecznością kolejnego dostosowania prawa krajowego do postanowień dyrektywy klasycznej. Finał podjętych prac legislacyjnych znalazł swój wyraz w uchyleniu art. 24 ust. 1 pkt 1 i 1a pzp oraz zastąpieniu ich nowym instrumentem na gruncie polskiego systemu zamówień – fakultatywną przesłanką wykluczenia – art. 24 ust. 2a pzp.

Zgodność z prawem Unii Europejskiej

Ubiegłoroczna sierpniowa nowelizacja pzp była de facto dalszą implementacją – tym razem skuteczną – dyrektywy klasycznej w zakresie art. 45 ust. 2 lit. d. Wprowadzona zmiana rozwiewa wszelkie kontrowersje i wątpliwości co do zgodności rozwiązania krajowego z prawem unijnym, jakie przed nowelizacją powodowała wykładnia uchylonego art. 24 ust. 1 pkt 1a. Brzmienie nowego przepisu nawiązuje do art. 45 ust. 2 lit. d dyrektywy klasycznej i pozostaje w zgodzie z dokonaną przez TSUE interpretacją tego artykułu dyrektywy, a jego redakcja została dokonana z uwzględnieniem ogólnych reguł wykładni prawa krajowego w kontekście norm prawa unijnego.

Niejako na marginesie niniejszych rozważań warto zwrócić uwagę, że prawo unijnie wymaga spójnej wykładni przepisów krajowych i przepisów unijnych. 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne