Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Fakultatywna przesłanka wykluczenia

Data publikacji: 01-09-2015 Autor: Matylda Grzybowska

Instytucje zamawiające mają możliwość wykluczania wykonawców nierzetelnych, w szczególności z uwagi na poważne wykroczenia zawodowe, jakich wykonawcy ci dopuścili się w uprzednio realizowanych zamówieniach.

Wprowadzenie art. 24 ust. 2a pzp – fakultatywnej przesłanki wykluczenia wykonawców z udziału w postępowaniu – było jedną z głównych zmian przepisów prawa zamówień publicznych, dokonanych ostatnią z ubiegłorocznych nowelizacji pzp.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TSUE lub Trybunał) 13 grudnia 2012 r. wydał brzemienny w skutki dla procedury udzielenia zamówień wyrok C-465/11 (Forposta i ABC Direct Contact). W wyroku tym Trybunał uznał, że art. 24 ust. 1 pkt 1a pzp – przewidujący obowiązek wykluczenia wykonawcy, który ponosi odpowiedzialność za okoliczności, wskutek których zamawiający rozwiązał albo wypowiedział wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego zawartą z tym wykonawcą, albo od tej umowy odstąpił, jeśli nastąpiło to w okresie trzech lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy – stoi w sprzeczności z art. 45 ust. 2 lit. d dyrektywy 2004/18/WE (dalej: dyrektywa klasyczna). TSUE przesądził, iż przewidziany przywołanym przepisem pzp automatyzm wykluczenia z udziału w postępowaniu nie znajduje uzasadnienia w normie art. 45 ust. 2 akapit pierwszy lit. d dyrektywy klasycznej (stanowiącej o fakultatywności czynności wykluczenia wykonawcy winnego poważnego wykroczenia zawodowego) ani w zasadach i innych normach prawa unijnego w zakresie zamówień publicznych. Trybunał stwierdził ponadto, że użyte w rzeczonym przepisie pojęcie „okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność” jest bardzo szerokie i może obejmować sytuacje dalece wykraczające poza ramy pojęciowe „poważnego wykroczenia zawodowego”, o którym mowa w art. 45 ust. 2 akapit pierwszy lit. d dyrektywy klasycznej.

Wyrok TSUE skutkował koniecznością kolejnego dostosowania prawa krajowego do postanowień dyrektywy klasycznej. Finał podjętych prac legislacyjnych znalazł swój wyraz w uchyleniu art. 24 ust. 1 pkt 1 i 1a pzp oraz zastąpieniu ich nowym instrumentem na gruncie polskiego systemu zamówień – fakultatywną przesłanką wykluczenia – art. 24 ust. 2a pzp.

Zgodność z prawem Unii Europejskiej

Ubiegłoroczna sierpniowa nowelizacja pzp była de facto dalszą implementacją – tym razem skuteczną – dyrektywy klasycznej w zakresie art. 45 ust. 2 lit. d. Wprowadzona zmiana rozwiewa wszelkie kontrowersje i wątpliwości co do zgodności rozwiązania krajowego z prawem unijnym, jakie przed nowelizacją powodowała wykładnia uchylonego art. 24 ust. 1 pkt 1a. Brzmienie nowego przepisu nawiązuje do art. 45 ust. 2 lit. d dyrektywy klasycznej i pozostaje w zgodzie z dokonaną przez TSUE interpretacją tego artykułu dyrektywy, a jego redakcja została dokonana z uwzględnieniem ogólnych reguł wykładni prawa krajowego w kontekście norm prawa unijnego.

Niejako na marginesie niniejszych rozważań warto zwrócić uwagę, że prawo unijnie wymaga spójnej wykładni przepisów krajowych i przepisów unijnych. 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne