Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Usługi projektowe

Data publikacji: 04-08-2009 Autor: Jerzy Wysocki

W przypadku zamawiania dokumentacji projektowej dla robót budowlanych należy zapoznać się ze wszystkimi aktami i dokumentami, które określają jej zakres. Pomoże to sprawdzić, czy została ona wykonana prawidłowo.

Przystępując do przygotowania postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej koniecznej do realizacji roboty budowlanej, obok posiadania niezbędnej wiedzy na temat jej zakresu, zamawiana dokumentacja powinna opisywać także inne elementy niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. W tym celu niezbędny staje się wzór umowy załączony do siwz, który powinien zawierać w swej treści szczegółowe ustalenia, na podstawie których będzie można określić jakość wykonanej pracy, jak i odpowiedzialność projektanta (wykonawcy) za wykonaną pracę.

Obowiązki projektanta

W umowie zawieranej z projektantem nie wolno ograniczać jego praw i obowiązków, wynikających z prawa budowlanego. I tak, do podstawowych obowiązków projektanta należy (art. 20 ustawy Prawo budowlane):

 

1. opracowanie projektu budowlanego w sposób zgodny z ustaleniami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub w pozwoleniu, o którym mowa w art. 23 i 23a ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (DzU z 2003 r. nr 153, poz. 1502, nr 170, poz. 1652 oraz z 2004 r. nr 6, poz. 41), wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

2. zapewnienie, w razie potrzeby, udziału w opracowaniu projektu osób posiadających uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności oraz wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby opracowań projektowych, zapewniające uwzględnienie zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy, z uwzględnieniem specyfiki projektowanego obiektu budowlanego,

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne