Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Usługi projektowe

Data publikacji: 04-08-2009 Autor: Jerzy Wysocki

W przypadku zamawiania dokumentacji projektowej dla robót budowlanych należy zapoznać się ze wszystkimi aktami i dokumentami, które określają jej zakres. Pomoże to sprawdzić, czy została ona wykonana prawidłowo.

Przystępując do przygotowania postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej koniecznej do realizacji roboty budowlanej, obok posiadania niezbędnej wiedzy na temat jej zakresu, zamawiana dokumentacja powinna opisywać także inne elementy niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. W tym celu niezbędny staje się wzór umowy załączony do siwz, który powinien zawierać w swej treści szczegółowe ustalenia, na podstawie których będzie można określić jakość wykonanej pracy, jak i odpowiedzialność projektanta (wykonawcy) za wykonaną pracę.

Obowiązki projektanta

W umowie zawieranej z projektantem nie wolno ograniczać jego praw i obowiązków, wynikających z prawa budowlanego. I tak, do podstawowych obowiązków projektanta należy (art. 20 ustawy Prawo budowlane):

 

1. opracowanie projektu budowlanego w sposób zgodny z ustaleniami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub w pozwoleniu, o którym mowa w art. 23 i 23a ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (DzU z 2003 r. nr 153, poz. 1502, nr 170, poz. 1652 oraz z 2004 r. nr 6, poz. 41), wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

2. zapewnienie, w razie potrzeby, udziału w opracowaniu projektu osób posiadających uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności oraz wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby opracowań projektowych, zapewniające uwzględnienie zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy, z uwzględnieniem specyfiki projektowanego obiektu budowlanego,

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne