Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Moment zapłaty

Data publikacji: 28-07-2015 Autor: Sylwia Mosur-Blezel
Tagi:    siwz
Autor: Rys. B. Brosz

Istotnym elementem umowy o zamówienie publiczne jest termin płatności wynagrodzenia należnego wykonawcy. Z reguły termin ten jest określany przez zamawiającego na etapie siwz (np. we wzorze umowy).

Bywa też, że termin płatności faktur jest jednym z kryteriów oceny ofert i stanowi wyznacznik atrakcyjności oferty. Termin płatności nie może być dowolnie długi i zapisy w tym zakresie nie mogą nie przewidywać żadnych sankcji dla zamawiającego płacącego wykonawcy w odroczonym terminie płatności. Aby zapobiec zatorom płatniczym, ustawodawca usztywnił zasady dotyczące terminów płatności w transakcjach handlowych (zob. ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, DzU z 2013 r., poz. 403 ze zm.). Gdy stroną umowy jest podmiot zobowiązany do stosowania pzp, to aby wypłata wynagrodzenia nastąpiła w wartości nominalnej, termin ten nie może być dłuższy niż 30 dni. Prawodawca przewiduje możliwość ustalania terminów dłuższych, ale wtedy zamawiający musi wypłacić wartość wynagrodzenia powiększoną o odsetki ustawowe. Gdy strony umowy o zamówienie publiczne przewidziały w niej termin zapłaty dłuższy niż 30 dni, wykonawca (jako wierzyciel) może żądać odsetek ustawowych po upływie 30 dni od dnia wykonania umowy i doręczenia faktury zamawiającemu. Natomiast jeżeli w umowie nie wskazano żadnego terminu płatności, to wykonawcy przysługują odsetki ustawowe bez dodatkowego wezwania o ich zapłatę, z tym że są one naliczane po upływie 30 dni od dnia wykonania zamówienia. Powszechną wśród zamawiających praktyką jest wskazywanie we wzorach umów, stanowiących część siwz, terminu płatności faktur. Termin ten z reguły nie przekracza 30 dni liczonych od dnia otrzymania faktury przez zamawiającego. Za opóźnienie w zapłacie wykonawcy należą się odsetki.

Niezależnie od przyjętego przez zamawiającego terminu płatności może się pojawić problem ustalenia początku biegu terminu, od którego powinny być naliczane odsetki. Częstą praktyką zamawiających jest przekazywanie polecenia przelewu należności wykonawcy w ostatnim dniu ustalonego terminu płatności. Może to powodować uznanie przekazanej kwoty na rachunku bankowym wykonawcy dopiero w dniu następnym albo nawet po kilku dniach, w zależności od funkcjonujących zasad księgowań między bankami. Czy taką zapłatę można uznać za terminową?

 

  • Uchwała Sądu Najwyższego z 4 stycznia 1995 r. (III CZP 164/94)

 

„(…) dłużnik dający polecenie przelewu spełnia świadczenia dopiero wtedy, gdy suma dłużna dojdzie do wierzyciela (znajdzie się na jego rachunku), a nie kiedy zostanie zadysponowana przez dłużnika lub kiedy obciąży debet jego rachunku. Z tą chwilą następuje umorzenie (wygaśnięcie) zobowiązania”.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne