Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Kłopoty z gwarancją wadialną

Data publikacji: 28-07-2015 Autor: Mateusz Saczywko

Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Mateusz Saczywko.

Zamawiający zamieścił w siwz zapis, zgodnie z którym wadium wniesione w formie gwarancji powinno zawierać klauzulę o gwarantowaniu wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego. Wraz z jedną ze złożonych ofert przedstawiono gwarancję bankową, której wystawca wskazał następujące warunki (jakie musi spełnić zamawiający, żądając zapłaty, aby kwota, która została wskazana w gwarancji, została wypłacona): pisemne potwierdzenie okoliczności objętych treścią gwarancji, przedstawienie umocowania osoby występującej z żądaniem jej wypłaty oraz przekazanie dowodów, które zostaną ocenione przez wystawcę gwarancji. Czy gwarancja bankowa, w której znajdują się tego typu zapisy, jest gwarancją prawidłową?

W myśl art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe gwarancja bankowa to jednostronne zobowiązanie banku-gwaranta, że po spełnieniu przez podmiot uprawniony (beneficjenta gwarancji) określonych warunków zapłaty, które mogą być stwierdzone określonymi w tym zapewnieniu dokumentami, jakie beneficjent załączy do sporządzonego we wskazanej formie żądania zapłaty, bank ten wykona świadczenie pieniężne na rzecz beneficjenta gwarancji – bezpośrednio albo za pośrednictwem innego banku.

Odpowiadając na zadane pytanie, należy wskazać, że dwa pierwsze warunki (pisemne potwierdzenie okoliczności, które są objęte treścią gwarancji, oraz przedstawienie umocowania osoby, która występuje z żądaniem jej wypłaty) są jedynie wymogami formalnymi. Ich wprowadzenie do treści gwarancji bankowej nie zagraża „bezwarunkowości” gwarancji. Jednak trzeci zapis, mówiący o konieczności dostarczenia dowodów, sprawia, że gwarancja przestaje być bezwarunkowa.

Gwarancja wtedy jest bezwarunkowa, gdy zamawiający nie musi uzasadniać żądania zapłaty. Gwarant nie może badać zasadności żądania, gdyż jest on zobowiązany dokonać zapłaty jedynie na podstawie oświadczenia zamawiającego, że zaistniały okoliczności uzasadniające taką właśnie wypłatę.

Krajowa Izba Odwoławcza stoi na stanowisku, że jeżeli gwarancja zabezpieczająca wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zawiera oświadczenia, które ograniczają zobowiązanie gwaranta w stosunku do wymogów wskazanych w art. 46 ust. 4a i 5 pzp, to wątpliwości powinna rozstrzygać jej treść, ustalona na podstawie przyjętych reguł oświadczeń woli (art. 65 kodeksu cywilnego). Jeżeli z treści gwarancji wynika, że wymagana kwota zostanie wypłacona pod jakimikolwiek warunkami, to przyjąć należy, że tak wniesione wadium nie spełnia swej roli, jaką jest ochrona zamawiającego przed niesolidnym wykonawcą (zob. wyrok KIO z 13 lutego 2013 r., KIO 166/13).

W związku z powyższym wykonawcę, który przedstawił opisaną gwarancję, należy wykluczyć z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 pzp.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne