Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Rażąco niska cena rok po zmianach

Data publikacji: 28-07-2015 Autor: Anna Wojtczyk

Funkcjonujące od zeszłego roku brzmienie art. 90 ust. 1 pzp obliguje zamawiającego do weryfikacji każdej oferty, której cena jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert.

Po wejściu w życie nowelizacji pzp z 29 sierpnia 2014 r. dotychczasowe rozumienie ceny rażąco niskiej uległo poważnej modyfikacji. W niniejszym artykule zostanie zaprezentowana analiza wyroków Krajowej Izby Odwoławczej w kontekście definiowania pojęcia rażąco niskiej ceny.

Stan prawny przed nowelą z 29 sierpnia 2014 r.

W poprzednio obowiązującym stanie prawnym, w związku z brakiem legalnej definicji pojęcia rażąco niskiej ceny, to właśnie w orzecznictwie sądów okręgowych i KIO podejmowano próby zdefiniowania tego pojęcia i ustalono dla niego pewne ogólne ramy i odniesienia. Sąd Okręgowy w Katowicach w wyroku z 28 kwietnia 2008 r. (XIX Ga 128/08) wskazał, że punktem odniesienia do określenia, czy oferta zawiera cenę rażąco niską, jest przedmiot zamówienia: „przyjąć można, że cena rażąco niska to taka, która jest nierealistyczna, niewiarygodna w porównaniu do cen rynkowych podobnych zamówień i ewentualnie innych ofert złożonych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego”. Według KIO o cenie rażąco niskiej można mówić wówczas, gdy oczywiste jest, że przy zachowaniu reguł rynkowych wykonanie umowy za taką cenę przez wykonawcę byłoby dla niego nieopłacalne (wyrok KIO z 28 marca 2013 r., KIO 592/13). Wskazuje się także, że ceną rażąco niską w stosunku do przedmiotu zamówienia jest cena odbiegająca od jego wartości, jeśli rzeczona różnica nie jest uzasadniona obiektywnymi względami, które by pozwalały danemu wykonawcy wykonać dane zamówienie bez strat i finansowania wykonania zamówienia z innych źródeł niż wynagrodzenie umowne.

Reasumując, cena rażąco niska jest nieadekwatna do zakresu i kosztów prac składających się na dany przedmiot zamówienia i zakłada wykonanie zamówienia poniżej jego rzeczywistych kosztów (wyrok KIO z 4 sierpnia 2011 r., KIO 1562/11).

Tak więc zaniżenie ceny ofertowej względem wartości rynkowej przedmiotu zamówienia było pierwszym i koniecznym warunkiem zastosowania procedury wyjaśniającej cenę, o której mowa w art. 90 ust. 1 pzp (wyrok KIO z 25 lutego 2015 r., KIO 178/15, KIO 197/15, KIO 198/15).

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne