Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Rozporządzenie ws. inwestycji...

29 Październik 2020 
Rząd pracuje nad rozporządzeniem, które określi listę inwestycji towarzyszących, która...

Projekt nowelizacji ustawy o...

29 Październik 2020 
Klub KO przygotował projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19,...

Przesunięcie terminu wejścia...

29 Październik 2020 
Związek Powiatów Polskich alarmuje, że choć nowe Prawo zamówień publicznych ma zacząć...

Rażąco niska cena rok po zmianach

Data publikacji: 28-07-2015 Autor: Anna Wojtczyk

Funkcjonujące od zeszłego roku brzmienie art. 90 ust. 1 pzp obliguje zamawiającego do weryfikacji każdej oferty, której cena jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert.

Po wejściu w życie nowelizacji pzp z 29 sierpnia 2014 r. dotychczasowe rozumienie ceny rażąco niskiej uległo poważnej modyfikacji. W niniejszym artykule zostanie zaprezentowana analiza wyroków Krajowej Izby Odwoławczej w kontekście definiowania pojęcia rażąco niskiej ceny.

Stan prawny przed nowelą z 29 sierpnia 2014 r.

W poprzednio obowiązującym stanie prawnym, w związku z brakiem legalnej definicji pojęcia rażąco niskiej ceny, to właśnie w orzecznictwie sądów okręgowych i KIO podejmowano próby zdefiniowania tego pojęcia i ustalono dla niego pewne ogólne ramy i odniesienia. Sąd Okręgowy w Katowicach w wyroku z 28 kwietnia 2008 r. (XIX Ga 128/08) wskazał, że punktem odniesienia do określenia, czy oferta zawiera cenę rażąco niską, jest przedmiot zamówienia: „przyjąć można, że cena rażąco niska to taka, która jest nierealistyczna, niewiarygodna w porównaniu do cen rynkowych podobnych zamówień i ewentualnie innych ofert złożonych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego”. Według KIO o cenie rażąco niskiej można mówić wówczas, gdy oczywiste jest, że przy zachowaniu reguł rynkowych wykonanie umowy za taką cenę przez wykonawcę byłoby dla niego nieopłacalne (wyrok KIO z 28 marca 2013 r., KIO 592/13). Wskazuje się także, że ceną rażąco niską w stosunku do przedmiotu zamówienia jest cena odbiegająca od jego wartości, jeśli rzeczona różnica nie jest uzasadniona obiektywnymi względami, które by pozwalały danemu wykonawcy wykonać dane zamówienie bez strat i finansowania wykonania zamówienia z innych źródeł niż wynagrodzenie umowne.

Reasumując, cena rażąco niska jest nieadekwatna do zakresu i kosztów prac składających się na dany przedmiot zamówienia i zakłada wykonanie zamówienia poniżej jego rzeczywistych kosztów (wyrok KIO z 4 sierpnia 2011 r., KIO 1562/11).

Tak więc zaniżenie ceny ofertowej względem wartości rynkowej przedmiotu zamówienia było pierwszym i koniecznym warunkiem zastosowania procedury wyjaśniającej cenę, o której mowa w art. 90 ust. 1 pzp (wyrok KIO z 25 lutego 2015 r., KIO 178/15, KIO 197/15, KIO 198/15).

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne