Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Zdolność ekonomiczna wykonawcy

Data publikacji: 28-07-2015 Autor: Anna Packo
Tagi:    konsorcjum
Autor: Rys. B. Brosz

Na co powinien zwrócić uwagę zamawiający, ustalając w postępowaniu warunek związany ze zdolnością ekonomiczną? Warto w tej kwestii sięgnąć do orzecznictwa KIO.

Artykuł 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wymienia poszczególne warunki przeprowadzenia udanej i zgodnej z prawem inwestycji. Ustawodawca wychodzi bowiem ze słusznego założenia, że jedynie wykonawca posiadający stosowną wiedzę i doświadczenie, wymagane uprawnienia, potencjał techniczny i kadrę, a także znajdujący się w dobrej – odpowiedniej do wielkości i rodzaju zamówienia – sytuacji ekonomicznej i finansowej, jest w stanie prawidłowo wykonać zamówienie. Obecnie wyjaśnia to zresztą ust. 5 omawianego przepisu, zawierający wytyczne dla zamawiającego, w myśl których stawiane warunki i opis sposobu dokonania oceny ich spełniania mają być sformułowane tak, aby służyły weryfikacji zdolności wykonawcy do należytego wykonania udzielanego zamówienia. Z kolei ust. 4 tego artykułu wskazuje, że powinny być one związane z przedmiotem zamówienia i do niego proporcjonalne.

Jednak przepisy te nie dają odpowiedzi na podstawowe pytanie zamawiających i wykonawców – w jaki sposób te warunki sformułować, aby rzeczywiście weryfikowały potencjał wykonawcy i jednocześnie nie były ani zbyt wygórowane, ani nadmiernie liberalne. Odpowiedź na to pytanie zależy od indywidualnych i zmiennych poglądów odpowiadających, a przy tym jest ściśle powiązana z warunkami realizacji danego zamówienia: to, co w jednej sytuacji jest właściwe i uzasadnione, w drugiej uznaje się za błędne.

Wskazane problemy dotyczą także warunków odnoszących się do sytuacji ekonomicznej potencjalnego wykonawcy. Choć wiadomo, że ma ona częstokroć bezpośrednie przełożenie na powodzenie realizacji zamówienia, zamawiający rezygnują z formułowania warunku w tym zakresie, nie wiedząc, w jakich granicach mogą się poruszać i do jakich wartości odnieść. Czasem jednak ustawodawca postanawia wskazać bardziej mierzalne granice i w sukurs przychodzą same przepisy.

Dwukrotność wartości zamówienia

W sprawie, którą Izba rozstrzygała w ramach uchwały z 6 maja 2015 r. (KIO/KD 24/15), przedmiotem kontrolowanego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego była budowa sieci kanalizacji sanitarnej. W ramach warunków udziału w postępowaniu zamawiający wskazał, iż o zamówienie może się ubiegać wykonawca, który osiągnął roczny przychód netto ze sprzedaży w ostatnich trzech latach obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres, w wysokości co najmniej 20 mln zł w każdym roku. Wartość szacunkowa przedmiotowego zamówienia została określona na kwotę ok. 8,94 mln zł, z czego prawie 300 tys. stanowiła wartość zamówień uzupełniających. Zamawiający uzasadniał, że takie sformułowanie warunku służy temu, by uzyskać należycie i terminowo zrealizowaną inwestycję (przez wybór takiego wykonawcy, którego możliwości techniczne i ekonomiczne gwarantują osiągnięcie tego celu). Zdaniem zamawiającego wykonawca, którego cały potencjał techniczny byłby zaangażowany do realizacji tylko jednej inwestycji, nie zapewniałby osiąg­nięcia ww. celu. Taką gwarancję dałoby zaangażowanie wykonawcy, który do zrealizowania postawionego zadania będzie musiał zatrudnić jednocześ­nie mniej niż 50% swojego potencjału technicznego. Z kolei 20 mln zł to roczny budżet zamawiającego.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne