Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Zintegrowany System Informatyczny

Data publikacji: 23-07-2015 Autor: Katarzyna Bełdowska

Udzielanie zamówień na modernizację, rozbudowę czy modyfikację systemu informatycznego odbywa się z reguły w trybie zamówienia z wolnej ręki. Czy jest to prawidłowe i znajduje uzasadnienie w pzp?

Zamawiający w trakcie przygotowywania postępowania może skorzystać z instytucji dialogu technicznego. Dialog techniczny może służyć zarówno dookreśleniu pewnej funkcjonalności przedmiotu zamówienia, jak i uzyskaniu wiedzy niezbędnej do sprecyzowania warunków udziału w postępowaniu, kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty, stosownych terminów realizacji czy sformułowania warunków umowy uwzględniających niezbędne elementy właściwe dla danego stosunku prawnego.

Możliwość skorzystania z instytucji dialogu technicznego nie jest uzależniona od zaistnienia jakichkolwiek przesłanek ustawowych, nie ma też znaczenia stopień skomplikowania zamówienia (zob. wyrok KIO z 18 lipca 2014 r., KIO 1320/14, KIO 1324/14, KIO 1331/14).

Przedmiot zamówienia nie musi być obiektywnie trudny do opisania – z instytucji dialogu technicznego może bowiem skorzystać zamawiający, którego trudności wynikają z faktu, że dane zamówienie jest udzielane po raz pierwszy i dla tego konkretnego zamawiającego jest ono zamówieniem nietypowym i skomplikowanym.

Celem stosowania dialogu technicznego jest uzyskanie przez zamawiającego możliwie najpełniejszej wiedzy w obszarze rozwiązań oferowanych na właściwym rynku. Nie znajduje zatem uzasadnienia przeprowadzanie „wstępnej selekcji” podmiotów, które w dialogu mogą wziąć udział; zamawiający powinien dopuścić do udziału w dialogu wszystkich zainteresowanych wykonawców, informując ich na równych zasadach o przedmiocie dialogu technicznego oraz umożliwiając zaprezentowanie wszystkich oferowanych rozwiązań.

Podmioty, które biorą udział w dialogu technicznym, są potencjalnie zainteresowane uzyskaniem danego zamówienia, ale zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 1 pzp nie podlegają wykluczeniu z postępowania, mimo że brały udział w procesie jego przygotowania.

Jedynym wymogiem proceduralnym dotyczącym instytucji dialogu technicznego, a ściśle związanym z obowiązkiem dopuszczenia do dialogu wszystkich zainteresowanych nim podmiotów posiadających stosowną wiedzę, jest obowiązek zamieszczenia informacji o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego (wraz ze wskazaniem jego przedmiotu) na stronie internetowej zamawiającego. W pzp nie sprecyzowano żadnych innych wymogów proceduralnych i to do zamawiającego należy decyzja, jak ten dialog przeprowadzić, jakie ustalić terminy, sposoby porozumiewania się czy sposoby prezentacji informacji.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne