Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Żądanie zbędnych dokumentów

Data publikacji: 23-07-2015 Autor: Sylwia Mosur-Blezel

Czy zamawiający może wymagać od wykonawcy złożenia każdego dokumentu, jakiego tylko sobie zażyczy?

Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych wskazują zakres dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy. Są to takie dokumenty i oświadczenia, które potwierdzą, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania zamawiającego. Katalog tych dokumentów zamawiający zobowiązany jest wskazać w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w siwz lub zaproszeniu do składania ofert. Takie zasady wyznacza ustawodawca w art. 25 ust. 1 pzp, a szczegółowy katalog możliwych dokumentów precyzuje w rozporządzeniu w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (dalej: rozporządzenie). Na potrzeby niniejszej analizy pojęcie „dokumenty” należy rozumieć jako „oświadczenia i dokumenty”.

Potwierdzenie spełnienia warunku

Konkretyzując warunki udziału w postępowaniu w jednej lub kilku dziedzinach wskazanych w art. 22 ust. 1 pzp, zamawiający przypisuje odpowiedni dokument (z listy wskazanej w § 1 rozporządzenia), na podstawie którego będzie można ocenić spełnienie danego warunku. Należy pamiętać o podstawowej zasadzie obowiązującej przy ocenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: warunek plus dokument (dokumenty). Oznacza to, że każdy obszar wskazany w art. 22 ust. 1 pzp (uprawnienia wykonawcy do wykonywania określonej działalności lub czynności, wiedza i doświadczenie, dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do realizacji zamówienia oraz sytuacja ekonomiczna i finansowa) jest oceniany za pomocą konkretnego dokumentu (dokumentów). Ocena, czy złożenie konkretnego oświadczenia lub dokumentu jest niezbędne do oceny zdefiniowanego warunku, należy do zamawiającego. Wskazując żądany dokument, zamawiający musi także określić formę, w jakiej wykonawca zobowiązany jest go przedstawić.

W przypadku gdy zamawiający nie stawia warunku udziału w postępowaniu w danym obszarze, nie może żądać dokumentu, który potwierdziłby spełnianie warunku, ponieważ tego warunku nie ma. Niezasadne zatem byłoby żądanie wykazu wykonanych robót budowlanych przy braku wymagania, aby wykonawcy ubiegający się o zamówienie posiadali doświadczenie w wykonaniu określonego rodzaju robót budowlanych. Wymóg złożenia konkretnego dokumentu nie może być celem samym w sobie.

Niejednoznaczne określenie warunków udziału w postępowaniu i wskazanie dokumentów, które potwierdzą ich spełnianie, wprowadza w błąd wykonawców, gdyż nie daje pewności, czym będzie się kierował zamawiający przy ocenie ofert. „Dla wykonawców biorących udział w postępowaniu wiążące są informacje zawarte w ogłoszeniu o zamówieniu oraz SIWZ i przystępując do udziału w postępowaniu mają oni prawo oczekiwać od zamawiającego, iż będzie on, jako twórca wspomnianych dokumentów stosował zapisy zawarte w ww. dokumentach. Wiedza wykonawców w zakresie ustalonego przez zamawiającego sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu ma niepodważalne znaczenie, jeżeli chodzi o sposób przygotowania ofert oraz dla zachowania zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców” (informacja o wyniku kontroli doraźnej z 30 sierpnia 2012 r., UZP/DKD/KND/37/10).

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne