Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ochrona zabytków w...

02 Wrzesień 2020 
Ponad 4 mln zł przeznaczył samorząd województwa podkarpackiego na dotacje dla zabytków w...

Serwis e-budownictwo

02 Wrzesień 2020 
2 sierpnia 2020 r. ruszył serwis e-budownictwo (e-budownictwo.gunb.gov.pl).

Sprawozdanie z działalności...

02 Wrzesień 2020 
W sierpniu br. Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych przedstawiła „Sprawozdanie z...

Dokumentacja projektowa a nadzór

Data publikacji: 23-07-2015 Autor: Michał Zastrzeżyński

Sprawowanie nadzoru autorskiego odbywa się jedynie na żądanie inwestora. W postępowaniu na opracowanie dokumentacji projektowej warto zatem przewidzieć we wzorze umowy konieczność świadczenia takiego nadzoru.

Proces inwestycyjny realizowany przez podmioty sektora finansów publicznych w przeważającej większości przebiega według jednego z dwóch schematów. Pierwszy z nich odbywa się według formuły „zaprojektuj i wybuduj” – w takim przypadku zamawiający opisuje przedmiot zamówienia za pomocą programu funkcjonalno-użytkowego. Szczegółowe wymagania dotyczące tego dokumentu zostały określone w rozdziale 4 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. Przedmiotem zamówienia w tym wypadku jest przygotowanie stosownej dokumentacji projektowej, a następnie wykonanie na jej podstawie robót budowlanych.

Drugi schemat przewiduje przeprowadzenie procesu inwestycyjnego w dwóch etapach. Pierwszy polega jedynie na pracach projektowych, natomiast drugi – wyraźnie od pierwszego oddzielony – polega na samej realizacji prac budowlanych.

Każde z wyżej przywołanych rozwiązań ma swoje wady i zalety. W przypadku wyboru drugiej opcji najważniejsze jest właściwe przygotowanie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Błędy popełnione na etapie prac projektowych, jeśli nie zostaną odpowiednio wcześnie zidentyfikowane, będą stanowić realne zagrożenie dla terminowości wykonania robót budowlanych, a w konsekwencji dla pomyślnego zakończenia procesu inwestycyjnego. Ma to szczególnie istotne znaczenie, gdy inwestycja jest współfinansowana ze środków zewnętrznych, które zamawiający musi rozliczyć w ściśle określonym terminie.

Postępowanie na opracowanie dokumentacji projektowej

Zamawiający, który nie dysponuje osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiednich specjalnościach, w większości przypadków decyduje się na zlecenie opracowania dokumentacji projektowej podmiotowi zewnętrznemu. Decyzja taka pociąga za sobą konieczność przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (zakładając, że wartość zamówienia przekroczy wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro). Od właściwego przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej zależy powodzenie całego procesu inwestycyjnego – ma ono bowiem bezpośredni wpływ na możliwość terminowego ukończenia inwestycji.

W ramach tego etapu należy wskazać na dwa kluczowe elementy, które zamawiający powinien przygotować w sposób szczególnie uważny. Są nimi opis przedmiotu zamówienia oraz projekt umowy.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne