Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Dokumentacja projektowa a nadzór

Data publikacji: 23-07-2015 Autor: Michał Zastrzeżyński

Sprawowanie nadzoru autorskiego odbywa się jedynie na żądanie inwestora. W postępowaniu na opracowanie dokumentacji projektowej warto zatem przewidzieć we wzorze umowy konieczność świadczenia takiego nadzoru.

Proces inwestycyjny realizowany przez podmioty sektora finansów publicznych w przeważającej większości przebiega według jednego z dwóch schematów. Pierwszy z nich odbywa się według formuły „zaprojektuj i wybuduj” – w takim przypadku zamawiający opisuje przedmiot zamówienia za pomocą programu funkcjonalno-użytkowego. Szczegółowe wymagania dotyczące tego dokumentu zostały określone w rozdziale 4 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. Przedmiotem zamówienia w tym wypadku jest przygotowanie stosownej dokumentacji projektowej, a następnie wykonanie na jej podstawie robót budowlanych.

Drugi schemat przewiduje przeprowadzenie procesu inwestycyjnego w dwóch etapach. Pierwszy polega jedynie na pracach projektowych, natomiast drugi – wyraźnie od pierwszego oddzielony – polega na samej realizacji prac budowlanych.

Każde z wyżej przywołanych rozwiązań ma swoje wady i zalety. W przypadku wyboru drugiej opcji najważniejsze jest właściwe przygotowanie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Błędy popełnione na etapie prac projektowych, jeśli nie zostaną odpowiednio wcześnie zidentyfikowane, będą stanowić realne zagrożenie dla terminowości wykonania robót budowlanych, a w konsekwencji dla pomyślnego zakończenia procesu inwestycyjnego. Ma to szczególnie istotne znaczenie, gdy inwestycja jest współfinansowana ze środków zewnętrznych, które zamawiający musi rozliczyć w ściśle określonym terminie.

Postępowanie na opracowanie dokumentacji projektowej

Zamawiający, który nie dysponuje osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiednich specjalnościach, w większości przypadków decyduje się na zlecenie opracowania dokumentacji projektowej podmiotowi zewnętrznemu. Decyzja taka pociąga za sobą konieczność przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (zakładając, że wartość zamówienia przekroczy wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro). Od właściwego przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej zależy powodzenie całego procesu inwestycyjnego – ma ono bowiem bezpośredni wpływ na możliwość terminowego ukończenia inwestycji.

W ramach tego etapu należy wskazać na dwa kluczowe elementy, które zamawiający powinien przygotować w sposób szczególnie uważny. Są nimi opis przedmiotu zamówienia oraz projekt umowy.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne