Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Punkty ładowania pojazdów...

25 Kwiecień 2019 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad otworzyła oferty na dzierżawę 13 miejsc pod...

Wpływ brexitu na zamówienia

25 Kwiecień 2019 
Na nadzwyczajnym szczycie 10 kwietnia br. Rada Europejska zgodziła się przełożyć termin...

Zmiany, zmiany, nowelizacje…

25 Kwiecień 2019 
18 kwietnia 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym...

Potencjał podmiotu trzeciego

Data publikacji: 23-07-2015 Autor: Paweł Granecki
Tagi:    podmiot trzeci   siwz

Wyrok KIO 656/15 warto poddać analizie, odwołując się do ugruntowanej linii orzeczniczej dotyczącej korzystania przez wykonawcę z zasobów innych podmiotów.

Prawo wykonawcy wynikające z art. 26 ust. 2b pzp, umożliwiające korzystanie z zasobów podmiotów trzecich na potrzeby realizacji zamówienia, stało się jednym z najczęściej wykorzystywanych uprawnień. Ustawodawca, wprowadzając instytucję korzystania z potencjału podmiotu trzeciego, miał na celu m.in. zapewnienie jak najszerszemu kręgowi wykonawców dostępu do udziału w postępowaniu. W praktyce uprawnienie przyznane wykonawcom doprowadziło także do wielu nadużyć i wypaczeń zasad postępowania, co z kolei zaowocowało bogatym orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej – niestety, często wewnętrznie sprzecznym i nie do końca zasadnym. Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie jednego z ostatnich orzeczeń KIO, dotyczącego kwestii udostępnienia zasobów przez podmiot trzeci, i poddanie go analizie pod względem spójności z dominującą linią orzeczniczą.

Stan faktyczny

W postępowaniu o udzielenie zamówienia na konserwację oświetlenia ulicznego jeden z wykonawców przedstawił w swojej ofercie zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów w zakresie wiedzy i doświadczenia. Wskazany został również sposób udostępnienia zasobów wiedzy i doświadczenia w trakcie realizacji zamówienia, jakim miały być konsultacje i doradztwo.

Zamawiający powziął wątpliwości co do skuteczności udostępnionego potencjału i wezwał wykonawcę na podstawie art. 26 ust. 2b pzp do tego, by ten udowodnił, że będzie dysponował zasobami innego podmiotu, w szczególności przez przedstawienie pisemnego zobowiązania podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. W wezwaniu zamawiający sugerował wykonawcy, że charakter zamówienia wymaga tego, by podmiot udostępniający zasoby brał udział w realizacji zamówienia jako podwykonawca.

Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego udzielił stosownych wyjaśnień, w których wskazał, że sam posiada duże doświadczenie w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego. Jednak w świetle warunku, który został przedstawiony w siwz niniejszego postępowania, jego własna wiedza i doświadczenie okazały się niewystarczające, w związku z czym był on zobowiązany zwrócić się do podmiotu trzeciego o udostępnienie stosownych zasobów. W ocenie wykonawcy realizacja zamówienia polegająca na konserwacji oświetlenia ulicznego nie wymaga udziału podmiotu trzeciego jako podwykonawcy, zatem jego udział został ograniczony jedynie do udzielania konsultacji i doradztwa.

Na podstawie wyjaśnień złożonych w odpowiedzi na wezwanie oraz dołączonego do nich dokumentu zobowiązania podmiotu trzeciego zamawiający podjął decyzję o wykluczeniu wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 pzp. Wykonawca złożył odwołanie od czynności zamawiającego.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne