Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

PPP i dofinansowanie UE

26 Luty 2020 
Spalarnie odpadów, które mają powstać w Gdańsku i Olsztynie w formule PPP, realizowane...

Prace konserwatorskie w...

26 Luty 2020 
Muzeum Auschwitz ogłosiło przetarg w celu wyłonienia wykonawcy prac konserwatorskich...

100 obwodnic w 10 lat

26 Luty 2020 
14 lutego rozpoczęły się konsultacje publiczne dotyczące projektu programu budowy 100...

Potencjał podmiotu trzeciego

Data publikacji: 23-07-2015 Autor: Paweł Granecki
Tagi:    siwz   podmiot trzeci

Wyrok KIO 656/15 warto poddać analizie, odwołując się do ugruntowanej linii orzeczniczej dotyczącej korzystania przez wykonawcę z zasobów innych podmiotów.

Prawo wykonawcy wynikające z art. 26 ust. 2b pzp, umożliwiające korzystanie z zasobów podmiotów trzecich na potrzeby realizacji zamówienia, stało się jednym z najczęściej wykorzystywanych uprawnień. Ustawodawca, wprowadzając instytucję korzystania z potencjału podmiotu trzeciego, miał na celu m.in. zapewnienie jak najszerszemu kręgowi wykonawców dostępu do udziału w postępowaniu. W praktyce uprawnienie przyznane wykonawcom doprowadziło także do wielu nadużyć i wypaczeń zasad postępowania, co z kolei zaowocowało bogatym orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej – niestety, często wewnętrznie sprzecznym i nie do końca zasadnym. Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie jednego z ostatnich orzeczeń KIO, dotyczącego kwestii udostępnienia zasobów przez podmiot trzeci, i poddanie go analizie pod względem spójności z dominującą linią orzeczniczą.

Stan faktyczny

W postępowaniu o udzielenie zamówienia na konserwację oświetlenia ulicznego jeden z wykonawców przedstawił w swojej ofercie zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów w zakresie wiedzy i doświadczenia. Wskazany został również sposób udostępnienia zasobów wiedzy i doświadczenia w trakcie realizacji zamówienia, jakim miały być konsultacje i doradztwo.

Zamawiający powziął wątpliwości co do skuteczności udostępnionego potencjału i wezwał wykonawcę na podstawie art. 26 ust. 2b pzp do tego, by ten udowodnił, że będzie dysponował zasobami innego podmiotu, w szczególności przez przedstawienie pisemnego zobowiązania podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. W wezwaniu zamawiający sugerował wykonawcy, że charakter zamówienia wymaga tego, by podmiot udostępniający zasoby brał udział w realizacji zamówienia jako podwykonawca.

Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego udzielił stosownych wyjaśnień, w których wskazał, że sam posiada duże doświadczenie w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego. Jednak w świetle warunku, który został przedstawiony w siwz niniejszego postępowania, jego własna wiedza i doświadczenie okazały się niewystarczające, w związku z czym był on zobowiązany zwrócić się do podmiotu trzeciego o udostępnienie stosownych zasobów. W ocenie wykonawcy realizacja zamówienia polegająca na konserwacji oświetlenia ulicznego nie wymaga udziału podmiotu trzeciego jako podwykonawcy, zatem jego udział został ograniczony jedynie do udzielania konsultacji i doradztwa.

Na podstawie wyjaśnień złożonych w odpowiedzi na wezwanie oraz dołączonego do nich dokumentu zobowiązania podmiotu trzeciego zamawiający podjął decyzję o wykluczeniu wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 pzp. Wykonawca złożył odwołanie od czynności zamawiającego.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne