Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Nowe prawo zamówień...

02 Październik 2019 
11 września 2019 r. Sejm RP na 86. posiedzeniu uchwalił długo wyczekiwaną nową ustawę...

Zmiany w prawie oddziałujące...

02 Październik 2019 
W ustawie z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz...

Rząd stawia na PPP

02 Październik 2019 
W nowej perspektywie unijnej 2021–2027 należy się spodziewać mniejszego dofinansowania...

Gwarancje składane przez konsorcjum

Data publikacji: 23-07-2015 Autor: Łukasz Zalewski
Autor: Rys. B. Brosz

Zabezpieczenie zapłaty wadium przez konsorcjum może przybrać jedną z form wskazanych w art. 45 ust. 6 pzp. Jednak wybór formy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej może okazać się problematyczny.

Przez wadium wniesione w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego rozumie się sumę pieniężną, która przypadnie zamawiającemu w przypadku ziszczenia się zdarzeń, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 pzp. Wniesienie wadium ma bowiem na celu zabezpieczenie interesów zamawiającego, na wypadek gdyby wykonawca, którego oferta została wybrana, odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub gdyby zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Zapobiega także ewentualnemu porozumieniu wykonawców, zawartemu w celu wpływania na wynik postępowania, czyli tzw. zmowom przetargowym1.

 

Niewniesienie wadium do upływu terminu składania ofert pociąga za sobą konieczność wykluczenia wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 pzp. Przyjmuje się przy tym, że jeżeli wadium nie pozwala na zaspokojenie roszczeń zamawiającego w sytuacjach wskazanych w art. 46 ust. 4a i 5 pzp, to traktuje się je tak, jakby nie zostało wniesione (zob. wyrok KIO z 19 kwietnia 2013 r., KIO 792/13; wyrok KIO z 29 kwietnia 2014 r., KIO 726/14).

Treść gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej

Przepis art. 45 ust. 6 pkt 1–5 pzp określa, że dopuszczalnymi formami wniesienia wadium są m.in. gwarancja bankowa i gwarancja ubezpieczeniowa. Istotne jest, że dokument gwarancji nie jest dokumentem, o którym mowa w art. 25 ust. 1 pzp, nie ma tu więc zastosowania art. 26 ust. 3 i 4 pzp. Nie stanowi też treści oferty, więc nie może być wyjaśniany w trybie art. 87 ust. 1 pzp (zob. m.in. wyrok KIO z 17 czerwca 2014 r., KIO 1107/14). Wykonawca, zlecając bankowi-gwarantowi udzielenie gwarancji bankowej, powinien więc dołożyć wszelkich starań, aby treść gwarancji odpowiadała wszelkim wymaganiom określonym w pzp i siwz. Nie wdając się w głębsze rozważania na temat minimalnej treści gwarancji, wystarczy odnotować, że w dokumencie gwarancji składanym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego powinny znaleźć się pewne minimalne elementy, takie jak: określenie banku gwaranta, określenie beneficjenta gwarancji, zobowiązanie do wykonania określonego świadczenia pieniężnego, określenie warunków zapłaty, jakich musi dopełnić beneficjent gwarancji, aby gwarant zobowiązany był do wykonania świadczenia pieniężnego, termin ważności zobowiązania gwaranta. W tym kontekście w orzecznictwie KIO wskazuje się, że z gwarancji powinno wynikać konkretne i jednoznaczne określenie warunków, w których zamawiający może wystąpić z żądaniem do gwaranta. To konkretne i jednoznaczne oznaczenie warunków powinno określać sytuacje wskazane w pzp oraz definiować wykonawcę, o którym jest mowa w art. 46 ust. 4a i 5 pzp (zob. wyrok KIO z 21 września 2011 r., KIO 1945/11).

Wątpliwości dotyczące treści gwarancji składanej przez konsorcjum

W ostatnim czasie ożyła dyskusja na temat treści gwarancji składanej przez konsorcjum, a precyzyjniej – praktyki wskazywania w dokumencie gwarancji, jako wykonawcy składającego ofertę w postępowaniu, tylko tego członka konsorcjum (najczęściej lidera), który zlecił wystawienie gwarancji, z pominięciem pozostałych jego członków. 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne