Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Omyłka rachunkowa

Data publikacji: 04-08-2009 Autor: Marcin Sypniewski

Nowe podejście do zagadnienia omyłek rachunkowych jest możliwe dzięki ostatniej nowelizacji prawa zamówień publicznych. Usunięcie ich zamkniętego katalogu sprawiło, że oferty nie muszą być już odrzucane z byle powodu.

Zgodnie z brzmieniem art. 87 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp) zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. „Oczywistość” omyłki ma miejsce wówczas, gdy jest to omyłka bezsporna, niebudząca wątpliwości.

 

Przykład 1

Wykonawca zaoferował dostawę 20 kserokopiarek w cenie jednostkowej 1000 zł, zaś jako łączną cenę brutto wpisał 2000 złotych. W związku z tym, iż cena ofertowa stanowi wynik wadliwie przeprowadzonego mnożenia, winna ona zostać poprawiona przez zamawiającego.

 

Przed ubiegłoroczną nowelizacją Pzp zakres pojęcia „oczywiste omyłki rachunkowe” oraz zasady ich poprawiania wynikały z art. 88, zawierającego zamknięty katalog omyłek rachunkowych, podlegających poprawieniu przez zamawiającego. Nowelizacja wprowadziła nowy sposób podejścia do kwestii omyłek rachunkowych.

 

Obecnie uznać należy, iż „jeżeli charakter omyłki i okoliczności jej popełnienia wskazują, iż każdy racjonalnie działający wykonawca, który składa ofertę z zamiarem uzyskania zamówienia publicznego, złożyłby ofertę o odmiennej (poprawnej) treści, można uznać, iż omyłka ma charakter oczywisty (J. Sadowy, „Prawo zamówień publicznych po nowelizacji z dnia 4 września 2008 r.”, UZP, Warszawa 2008 r., s. 117). W orzecznictwie podkreśla się, iż musi to być błąd niekoniecznie „rzucający się w oczy”, ale widoczny w trakcie sprawdzania poprawności wyliczeń (wyrok KIO z 31 marca 2009 r., sygn. akt: KIO/UZP 327/09; KIO/UZP 341/09). Poza tym katalog omyłek rachunkowych, które może poprawić zamawiający, w myśl znowelizowanej ustawy stanowi katalog otwarty. Ustawodawca odmiennie niż w poprzednim brzmieniu Pzp nie wskazuje zamawiającemu, które omyłki rachunkowe może poprawić, lecz poprzestaje na wyznaczeniu ogólnych dyrektyw postępowania.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne