Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Moment zakończenia postępowania

Data publikacji: 06-07-2015 Autor: Sylwia Mosur-Blezel
Autor: Rys. B. Brosz

W art. 2 pkt 7a pzp zdefiniowane zostało pojęcie postępowania o udzielenie zamówienia.

W myśl tego przepisu jest to postępowanie wszczynane w drodze publicznego ogłoszenia lub przesłania zaproszenia do składania ofert albo przesłania zaproszenia do negocjacji w celu dokonania wyboru oferty wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego, lub – w przypadku trybu zamówienia z wolnej ręki – wynegocjowania postanowień takiej umowy. Nie oznacza to jednak, że z chwilą wyboru oferty najkorzystniejszej postępowanie jest już zakończone. Orzecznictwo wskazuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego kończy się z chwilą udzielenia tego zamówienia albo – w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1 lub 1a pzp – z chwilą unieważnienia postępowania.

Za przyjęciem wskazywanego w orzecznictwie podejścia przemawia sytuacja, w której wybór oferty następuje w trybie art. 94 ust. 3 pzp, tj. gdy wybrany wykonawca uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi zabezpieczenia, a zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez ponownej ich oceny:
 

  • Wyrok KIO z 17 stycznia 2013 r. (KIO 14/13)


„(…) nie można uznać uprzednio dokonanego wyboru oferty najkorzystniejszej za zakończenie postępowania, gdyż jest nim dopiero wybór prowadzący do osiągnięcia celu postępowania (…)”.

Warto przy tym zwrócić uwagę, że art. 94 ust. 3 pzp ujęty jest w rozdziale 4 – „Wybór najkorzystniejszej oferty”. Gdyby więc przyjąć, że wszczęte postępowanie kończy się wraz z wyborem oferty najkorzystniejszej, to dokonywanie ponownego wyboru na zasadach wynikających z art. 94 ust. 3 pzp byłoby drugim rozstrzygnięciem raz wszczętego postępowania, co wydaje się absurdalne. Nie można uznać za właściwą sytuacji, w której jedno postępowanie ma dwa różne rozstrzygnięcia. W cytowanym już wyroku Izba zwróciła uwagę, że „uznanie czynności zamawiających podjętych na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy P.z.p. za niemieszczące się w ramach prowadzonych przez nich postępowań powodowałoby niedopuszczalny brak jakiejkolwiek kontroli prawidłowości tych czynności w drodze wniesienia środków ochrony prawnej (…)”.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne