Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Poznańska elektrownia...

10 Luty 2021 
Pod koniec stycznia w Poznaniu uruchomiono miejską elektrownię słoneczną.

Witraże na dworcu w Gdańsku

10 Luty 2021 
Na dworcu Gdańsk Główny trwają prace budowlane związane z przebudową dworca.

Umowa Partnerstwa

10 Luty 2021 
18 stycznia 2021 r. ruszyły konsultacje społeczne Umowy Partnerstwa, która jest...

Środki dla samorządów lokalnych

Data publikacji: 06-07-2015 Autor: Bartłomiej Kostrzewa
Tagi:    ochrona środowiska

Omawiamy Regionalne Programy Operacyjne jako instrumenty finansowania zadań inwestycyjnych jst w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2014–2020 na przykładzie RPO Województwa Opolskiego.

W nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej do roku 2020 jednostki samorządu terytorialnego (dalej: jst) będą jednymi z najważniejszych potencjalnych beneficjentów funduszy strukturalnych. Mechanizmy wsparcia wydają się podobne do tych funkcjonujących w poprzenim okresie programowania 2007–2013. Do dyspozycji samorządów są zarówno programy operacyjne wdrażane z poziomu krajowego, jak i Regionalne Programy Operacyjne (RPO) poszczególnych województw, a także Program Rozwoju Obszarów Wiejskich wraz z Leaderem czy inne programy, adresowane do konkretnych grup lub obszarów (np. następca Programu „Ryby 2007–2013”, Program „Rybactwo i Morze 2014–2020”).

Bardziej szczegółowa analiza poszczególnych programów wskazuje jednak, że pozyskiwanie środków z „nowego rozdania” może się okazać znacznie trudniejsze niż dotychczas. W niniejszym artykule autor postara się przedstawić istotne z punktu widzenia samorządów zapisy – dotyczące finansowania zadań infrastrukturalnych przez samorządy – zawarte w Regionalnych Programach Operacyjnych na przykładzie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014–2020.

RPO Województwa Opolskiego

Dokument Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego (dalej również: RPO WO) na lata 2014–2020 tworzony był na podstawie unijnych i krajowych aktów prawnych, regionalnych dokumentów strategicznych (Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego do roku 2020) oraz umowy partnerskiej. W proces konsultacji dokumentu zaangażowano szerokie grono organizacji i instytucji, w tym jednostek samorządu terytorialnego. Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014–2020 uwzględniał również doświadczenia z wdrażania interwencji unijnych w latach 2004–2006 i 2007–2013. Po negocjacjach z przedstawicielami Komisji Europejskiej w grudniu 2014 r. stał się obowiązującym dokumentem określającym zasady i warunki wdrażania funduszy strukturalnych Unii Europejskiej z puli regionalnej, jaka przypadła na województwo opolskie (kwota 944,9 mln euro).

Cechą charakterystyczną dla Regionalnych Programów Operacyjnych 2014–2020 jest finansowanie przewidzianych w nich zadań zarówno przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (zadania infrastrukturalne), jak i przez Europejski Fundusz Społeczny. W poprzednim okresie programowania wyodrębniono 16 Regionalnych Programów Operacyjnych finansujących głównie zadania infrastrukturalne oraz oddzielny Program Operacyjny „Kapitał Ludzki”, który na poziomie regionów wdrażały wojewódzkie urzędy pracy. W strukturze Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014–2020 część priorytetów będzie finansowana z EFRR, a część z EFS. W Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Opolskiego 2014–2020 siedem osi priorytetowych finansowanych jest przez EFRR, a cztery (w tym pomoc techniczna) z EFS (zob. ramka: Finansowanie priorytetów…).

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne