Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

Rażąco niska cena na nowo

Data publikacji: 06-07-2015 Autor: Adam Majgier

Stosowanie jednakowej miary odchylenia cen (ustawowego progu 30%), bez względu na rodzaj zamówienia czy sposób opisu jego przedmiotu, zwiększa częstotliwość prowadzenia procedury wyjaśnienia rażąco niskiej ceny.

Minął niecały rok od uchwalenia nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych, w której pojawiła się nowa zasada wyjaśniania rażąco niskiej ceny. Odstąpiono w niej od wieloletniej praktyki, zakorzenionej jeszcze w początkach funkcjonowania systemu zamówień publicznych w Polsce, opierającej się na subiektywnym kryterium wyznaczania przesłanek rażąco niskiej ceny. Pod wpływem wielu krytycznych uwag, odnoszących się do zaniżania cen w przetargach, podjęto próbę wyznaczenia obiektywnego sposobu określania dolnej granicy ceny, która nie powinna budzić wątpliwości. Ustawodawca tym razem okazał się matematycznie precyzyjny, gdyż wskazał dwa punkty odniesienia, w stosunku do których należy dokonać porównania oferowanych cen przy wykorzystaniu wskaźnika 30%. Zgodnie z zapisem art. 90 ust. 1 pzp pierwszym z tych punktów odniesienia jest wartość zamówienia, wyrażająca jednocześnie stanowisko zamawiającego na temat przewidywanego poziomu cen. Drugim wyznacznikiem jest z kolei średnia wartość wszystkich ofert złożonych w danym postępowaniu, co można uznać za wspólny głos wykonawców. Spełnienie przesłanek warunkujących wzbudzenie obaw co do tego, czy oferta zawiera rażąco niską cenę, nastąpi wówczas, gdy oferowana cena będzie niższa o 30% od wartości zamówienia lub od średniej arytmetycznej cen złożonych ofert. Jednoznaczne sprecyzowanie wskaźnika, którym następnie badane są szacunki zamawiającego i oferty wykonawców łącznie, stanowi niewątpliwie precyzyjną metodę. Wątpliwości budzi jednak nie sama metoda, lecz wielkość wskaźnika.

Rażąco niska cena po nowelizacji

Sondaż przeprowadzony wśród praktyków zamówień publicznych, dotyczący stosowania procedury wyjaśniania rażąco niskiej ceny, wskazał, że po wejściu w życie nowelizacji pzp z 29 sierpnia 2014 r. (DzU z 2014 r., poz. 1232) często zachodziła konieczność wykonywania omawianej procedury1. Takiej odpowiedzi udzieliło aż 73% ankietowanych. Pozostałe 27% odpowiedzi wskazywało na sporadyczne stosowanie wyjaśnień. Warto przy tym zauważyć, że nikt z ankietowanych nie zaznaczył odpowiedzi informującej, że nigdy nie było potrzeby wyjaśniania rażąco niskiej ceny. Jednak mimo częstego przeprowadzania procedury oferty odrzucano sporadycznie, a jeśli już była taka sytuacja, to według opinii ankietowanych wykonawcy stosunkowo niechętnie odwoływali się do Krajowej Izby Odwoławczej.

Z badań wynika, że najczęściej wyjaśnieniu podlegały dwie oferty w jednym postępowaniu, ale również zdarzało się, że niedopuszczalne odchylenie od wartości zamówienia lub od średniej ceny osiągały trzy lub nawet więcej ofert. Ponad połowa ankietowanych (54%) wskazała usługi jako grupę zamówień, w której najczęściej zachodzi potrzeba przeprowadzenia omawianej procedury. Zważywszy na to, że właśnie w usługach obserwuje się największą rozpiętość cen (nierzadko przekraczającą nawet 100% w porównaniu ceny najniższej z najwyższą), uzyskany wynik sondażowy nie powinien być zaskoczeniem2. Najmniejszy odsetek odpowiedzi udzielonych w ankietach odnośnie do konieczności stosowania procedury wyjaśniania ceny dotyczył dostaw (5%), co można wyjaśnić bardzo małą z kolei rozpiętością oferowanych cen. W grupie zamówień, w których różnica między ceną najniższą i najwyższą nie przekroczyła 10%, bezdyskusyjnym liderem są właśnie zamówienia na dostawy3. Trudno zatem stosować ustawowe kryterium rażąco niskiej ceny, kiedy wszystkie oferty mieszczą się w tak wąskim przedziale cen.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne