Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ochrona zabytków w...

02 Wrzesień 2020 
Ponad 4 mln zł przeznaczył samorząd województwa podkarpackiego na dotacje dla zabytków w...

Serwis e-budownictwo

02 Wrzesień 2020 
2 sierpnia 2020 r. ruszył serwis e-budownictwo (e-budownictwo.gunb.gov.pl).

Sprawozdanie z działalności...

02 Wrzesień 2020 
W sierpniu br. Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych przedstawiła „Sprawozdanie z...

Zobowiązania finansowe gminy (cz. 1)

Data publikacji: 02-09-2009 Autor: Mateusz Winiarz
Tagi:    siwz

Możliwość zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na czas wykraczający poza dany rok budżetowy jest ściśle reglamentowana i nie może być interpretowana rozszerzająco.

Pojęciem „zamówienie publiczne” ustawodawca w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp) określa umowę odpłatną zawieraną między zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane. Fakt, że udzielenie zamówienia publicznego jest tożsame z zawarciem umowy oznacza, że jednocześnie dochodzi do zaciągnięcia zobowiązania przez zamawiającego.

 

Zaciąganie zobowiązań przez jednostki sektora finansów publicznych jest regulowane właściwymi przepisami, zgodnie z ustaloną w Konstytucji RP zasadą, z której wynika, że organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. Do podstawowych aktów prawnych, poza Konstytucją RP, regulujących wspomnianą tematykę należy przede wszystkim ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (DzU nr 249, poz. 2104 ze zm. – dalej: uofp), a w przypadku jednostek samorządu terytorialnego – także właściwa ustawa ustrojowa. W odniesieniu do gminy będzie to ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (DzU nr 142, poz. 1591 ze zm.).

Czas trwania umowy

Ustawodawca w Pzp przyjął ogólną zasadę, zgodnie z którą umowę zawiera się na czas oznaczony (art. 142 ust. 1 Pzp). Termin wykonania zamówienia jest określany przez zamawiającego jako element obligatoryjny siwz. Jakkolwiek pojęcie „czas trwania umowy” nie jest tożsame z „terminem wykonania zamówienia”, jednak w wielu przypadkach okresy te będą się pokrywać. Możliwe jest także określenie czasu trwania umowy przez zamawiającego w innym elemencie siwz, tj. w istotnych dla stron postanowieniach, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólnych warunków umowy albo wzoru umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach (art. 36 ust. 1 pkt 16 Pzp). Najczęściej oznaczenie czasu trwania umowy następuje poprzez wskazanie określonych dat kalendarzowych bądź czasu w tygodniach, miesiącach, latach. Wspomnianą wyżej zasadę zawierania umów na czas oznaczony uzupełniono o art. 142 ust. 2 Pzp.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne