Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Zobowiązania finansowe gminy (cz. 1)

Data publikacji: 02-09-2009 Autor: Mateusz Winiarz
Tagi:    siwz

Możliwość zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na czas wykraczający poza dany rok budżetowy jest ściśle reglamentowana i nie może być interpretowana rozszerzająco.

Pojęciem „zamówienie publiczne” ustawodawca w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp) określa umowę odpłatną zawieraną między zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane. Fakt, że udzielenie zamówienia publicznego jest tożsame z zawarciem umowy oznacza, że jednocześnie dochodzi do zaciągnięcia zobowiązania przez zamawiającego.

 

Zaciąganie zobowiązań przez jednostki sektora finansów publicznych jest regulowane właściwymi przepisami, zgodnie z ustaloną w Konstytucji RP zasadą, z której wynika, że organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. Do podstawowych aktów prawnych, poza Konstytucją RP, regulujących wspomnianą tematykę należy przede wszystkim ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (DzU nr 249, poz. 2104 ze zm. – dalej: uofp), a w przypadku jednostek samorządu terytorialnego – także właściwa ustawa ustrojowa. W odniesieniu do gminy będzie to ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (DzU nr 142, poz. 1591 ze zm.).

Czas trwania umowy

Ustawodawca w Pzp przyjął ogólną zasadę, zgodnie z którą umowę zawiera się na czas oznaczony (art. 142 ust. 1 Pzp). Termin wykonania zamówienia jest określany przez zamawiającego jako element obligatoryjny siwz. Jakkolwiek pojęcie „czas trwania umowy” nie jest tożsame z „terminem wykonania zamówienia”, jednak w wielu przypadkach okresy te będą się pokrywać. Możliwe jest także określenie czasu trwania umowy przez zamawiającego w innym elemencie siwz, tj. w istotnych dla stron postanowieniach, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólnych warunków umowy albo wzoru umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach (art. 36 ust. 1 pkt 16 Pzp). Najczęściej oznaczenie czasu trwania umowy następuje poprzez wskazanie określonych dat kalendarzowych bądź czasu w tygodniach, miesiącach, latach. Wspomnianą wyżej zasadę zawierania umów na czas oznaczony uzupełniono o art. 142 ust. 2 Pzp.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne