Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Plan gospodarki niskoemisyjnej

Data publikacji: 02-07-2015 Autor: Michał Zastrzeżyński

Właściwie przygotowany PGN musi uwzględniać powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a także być spójny m.in. z dokumentacją konkursową opracowaną przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej: NFOŚiGW) prowadzi szereg działań na rzecz poprawy stanu środowiska. W ramach działania 9.3 „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej; plany gospodarki niskoemisyjnej” wiele gmin uzyskało dofinansowanie na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej (dalej również: PGN). Według stanu na 25 listopada 2014 r. budżet konkursu nr 2/PO IiŚ/9.3/2013 „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – Plany gospodarki niskoemisyjnej” wynosi 42 mln zł, a liczba projektów ocenionych pozytywnie to blisko 700.

Realizacja tego projektu nie pozostała bez wpływu na rynek zamówień publicznych. W ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy duża liczba gmin przygotowała i przeprowadziła postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej. Wiele podmiotów jest w trakcie przygotowań do przeprowadzenia właściwego w tym zakresie postępowania. Dlatego też warto przyjrzeć się problematyce opracowania planu gospodarki niskoemisyjnej z punktu widzenia postępowania prowadzonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Założenia do opisu  przedmiotu zamówienia

Aby właściwie opisać przedmiot zamówienia, należy znać cel oraz założenia planu gospodarki niskoemisyjnej. Zgodnie z załącznikiem nr 9 do opracowanego przez NFOŚiGW Regulaminu Konkursu nr 2/PO IiŚ/ 9.3/2013: „plany gospodarki niskoemisyjnej mają m.in. przyczynić się do osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020, tj.:

 

  • redukcji emisji gazów cieplarnianych;
  • zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych;
  • redukcji zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie efektywności energetycznej,


a także do poprawy jakości powietrza na obszarach, na których odnotowano przekroczenia jakości poziomów dopuszczalnych stężeń w powietrzu i realizowane są programy (naprawcze) ochrony powietrza (POP) oraz plany działań krótkoterminowych (PDK).

Działania zawarte w planach muszą być spójne z tworzonymi POP i PDK oraz w efekcie doprowadzić do redukcji emisji zanieczyszczeń do powietrza (w tym: pyłów, dwutlenku siarki oraz tlenków azotu)”.

Poprawny opis przedmiotu zamówienia (a w konsekwencji prawidłowo opracowany plan gospodarki niskoemisyjnej) musi uwzględniać powyższe założenia.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne