Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Przedmiary robót a wynagrodzenie ryczałtowe

Data publikacji: 02-07-2015 Autor: Katarzyna Bełdowska

Dla obliczenia wysokości należnego wykonawcy wynagrodzenia ryczałtowego – w odróżnieniu od wynagrodzenia kosztorysowego – nie mają znaczenia faktyczne nakłady poniesione przez wykonawcę.

W niniejszym artykule zostanie przeanalizowany przykład o następującym stanie faktycznym: zamawiający przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem były roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu pomieszczeń i korytarzy. W opisie przedmiotu zamówienia zamawiający zamieścił dokładne i precyzyjne informacje dotyczące liczby pomieszczeń i korytarzy wraz z ich metrażem oraz zakresem prac, które miały zostać zrealizowane w wyniku udzielenia zamówienia. Zamawiający zastrzegł w siwz, że wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe, oraz wskazał sposób obliczenia ceny. Dodatkowo do dokumentacji przetargowej załączono kosztorys ślepy, który miał ułatwić wykonawcom dokonanie kalkulacji cenowej i podanie prawidłowej ceny ofertowej. Kosztorys ślepy zawierał wszystkie pozycje niezbędne do prawidłowej wyceny prac remontowych w zakresie jednego pomieszczenia i jednego korytarza. Zamawiający opisał przedmiot zamówienia z należytą starannością zgodnie z art. 31 ust. 1 pzp, a ponadto na stronie tytułowej rzeczonego kosztorysu ślepego powielił informacje dotyczące zakresu przedmiotowego zamówienia, wskazując liczbę pomieszczeń oraz korytarzy wymagających remontu wraz z podaniem ich metraży. W dokumentacji postępowania znalazła się również informacja, że kosztorys ślepy jest dokumentem porządkującym, którego celem jest ułatwienie wykonawcy skalkulowania ceny ofertowej, jednak za kalkulację wynagrodzenia ryczałtowego na podstawie przedmiarów robót odpowiada wyłącznie wykonawca. Zamawiający poinformował ponadto w siwz, na jaką kwotę została oszacowana wartość przedmiotowego zamówienia.

W wyniku tak skonstruowanej dokumentacji przetargowej jeden z wykonawców jako cenę oferty podał kwotę wyliczoną na podstawie kosztorysu ślepego, tj. wycenę prac remontowych dotyczących jednego pomieszczenia i jednego korytarza, z pominięciem wytycznych przedstawionych w dokumentacji przetargowej. Wykonawca ten załączył do złożonej oferty wypełniony kosztorys ślepy, z którego wynikało, że oferuje realizację zamówienia tylko dla części w nim ujętej.

Oferta wykonawcy została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 pzp jako zawierająca rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Wykonawca zarzucił zamawiającemu działanie sprzeczne z pzp przez formułowanie zapisów nieprecyzyjnych, wprowadzających w błąd wykonawców, a ponadto zanegował możliwość ujawniania szacunkowej wartości przedmiotu zamówienia na etapie składania ofert.

Czy zamawiający postąpił właściwie, czy to raczej wykonawca miał rację?

Wynagrodzenie ryczałtowe a kosztorys ofertowy

Na wstępie warto wyjaśnić kwestie związane z wynagrodzeniem ryczałtowym. Jego podstawową cechą jest niezmienność. Decyzja dotycząca określenia wynagrodzenia w formie ryczałtu wpływa na zaistnienie swego rodzaju ryzyka po stronie zarówno zamawiającego, jak i wykonawcy. Zamawiający nie może bowiem domagać się obniżenia wysokości wynagrodzenia przysługującego wykonawcy, nawet jeśli nakłady faktycznie poniesione na realizację zamówienia okażą się niższe, niż wynikało to z pierwotnego zamierzenia. Wykonawca natomiast ponosi ryzyko niespodziewanego wzrostu kosztów prac, co z definicji nie może wpłynąć na podwyższenie należnego wykonawcy wynagrodzenia.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne