Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Rozbieżne informacje

Data publikacji: 02-07-2015 Autor: Sylwia Mosur-Blezel
Tagi:    oświadczenie   siwz   roboty budowlane

Składane przez wykonawców oferty nie zawsze zawierają jednoznaczne informacje. Jak powinien postąpić zamawiający, gdy treść jednego dokumentu jest sprzeczna z treścią drugiego albo gdy informacje są niepełne?

Wykonawca składający ofertę albo wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niejednokrotnie musi skompletować szereg różnych dokumentów. Stopień ich skomplikowania jest wieloraki: część tych dokumentów jest wydawana przez instytucje (dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia), a wykonawcy winni jedynie zweryfikować daty ich ważności, inne zaś dokumenty są tworzone przez samych wykonawców. Do tej drugiej grupy należą oświadczenia i wykazy zawierające informacje dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. Najczęściej zamawiający boryka się z oceną informacji potwierdzających dysponowanie przez wykonawcę osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, dla których w siwz i ogłoszeniu określony został konkretny rodzaj doświadczenia zawodowego i zakres uprawnień budowlanych (w przypadku zamówień na roboty budowlane). Praktykowane przez zamawiających zapisy dotyczące wymaganego doświadczenia zawodowego dotyczą najczęściej konieczności wykazania się pełnieniem określonej funkcji (np. samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie) lub wykonywaniem pewnych czynności przy zamówieniach o konkretnym zakresie. Zdarzają się także zapisy o konieczności pełnienia przez proponowane osoby określonej funkcji w danym okresie.

Jakich dokumentów można żądać?

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (dalej: rozporządzenie w sprawie dokumentów), zamawiający – na potwierdzenie dysponowania osobami o wymaganym doświadczeniu zawodowym i kwalifikacjach – może żądać:

 

  • wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,
  • oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

 

Przepisy prawa nie upoważniają zamawiającego do żądania wraz z ofertą kopii decyzji o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (uprawnień budowlanych).

Żądane przez zamawiającego informacje wykonawca musi precyzyjnie wskazać w wykazie osób. Dla ułatwienia sporządzenia oferty zamawiający zamieszczają w siwz wzór takiego wykazu.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne