Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Rozbieżne informacje

Data publikacji: 02-07-2015 Autor: Sylwia Mosur-Blezel
Tagi:    oświadczenie   siwz   roboty budowlane

Składane przez wykonawców oferty nie zawsze zawierają jednoznaczne informacje. Jak powinien postąpić zamawiający, gdy treść jednego dokumentu jest sprzeczna z treścią drugiego albo gdy informacje są niepełne?

Wykonawca składający ofertę albo wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niejednokrotnie musi skompletować szereg różnych dokumentów. Stopień ich skomplikowania jest wieloraki: część tych dokumentów jest wydawana przez instytucje (dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia), a wykonawcy winni jedynie zweryfikować daty ich ważności, inne zaś dokumenty są tworzone przez samych wykonawców. Do tej drugiej grupy należą oświadczenia i wykazy zawierające informacje dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. Najczęściej zamawiający boryka się z oceną informacji potwierdzających dysponowanie przez wykonawcę osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, dla których w siwz i ogłoszeniu określony został konkretny rodzaj doświadczenia zawodowego i zakres uprawnień budowlanych (w przypadku zamówień na roboty budowlane). Praktykowane przez zamawiających zapisy dotyczące wymaganego doświadczenia zawodowego dotyczą najczęściej konieczności wykazania się pełnieniem określonej funkcji (np. samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie) lub wykonywaniem pewnych czynności przy zamówieniach o konkretnym zakresie. Zdarzają się także zapisy o konieczności pełnienia przez proponowane osoby określonej funkcji w danym okresie.

Jakich dokumentów można żądać?

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (dalej: rozporządzenie w sprawie dokumentów), zamawiający – na potwierdzenie dysponowania osobami o wymaganym doświadczeniu zawodowym i kwalifikacjach – może żądać:

 

  • wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,
  • oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

 

Przepisy prawa nie upoważniają zamawiającego do żądania wraz z ofertą kopii decyzji o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (uprawnień budowlanych).

Żądane przez zamawiającego informacje wykonawca musi precyzyjnie wskazać w wykazie osób. Dla ułatwienia sporządzenia oferty zamawiający zamieszczają w siwz wzór takiego wykazu.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne