Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Ochrona danych osobowych w przetargu

Data publikacji: 02-07-2015 Autor: Aneta Wala

Przepisy o zamówieniach publicznych nakazują udostępnienie określonych danych osobowych, ale nie regulują kwestii ich ochrony. Zagadnienie to należy rozstrzygać w odniesieniu do ustawy o ochronie danych osobowych.

Ustawa Prawo zamówień publicznych reguluje prawa i obowiązki zamawiających i wykonawców. W niektórych miejscach odnosi się również do innych podmiotów, np. podmiotów użyczających zasoby, osób zdolnych do wykonania zamówienia, członków zarządu wykonawcy. Przedmiotem niniejszego artykułu jest analiza wybranych aspektów przetwarzania danych osobowych innych podmiotów w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Ani pzp, ani rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (dalej: rozporządzenie o dokumentach) nie regulują kwestii przetwarzania danych osobowych osób trzecich oraz ochrony tych danych w przetargach publicznych. Rozporządzenie określa jedynie, jakich dokumentów i oświadczeń może żądać zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający może żądać m.in. przedłożenia wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia oraz aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego (dalej: KRK) w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 pzp, tj. dotyczącej skazania niektórych osób fizycznych za określony katalog przestępstw.

Zasada jawności a ochrona danych

Zgodnie z art. 8 pzp postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne, a zamawiający może ograniczyć dostęp do informacji związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia tylko w przypadkach określonych w ustawie.

Stosownie do art. 96 ust. 3 pzp oferty wykonawców, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zawierające wykaz osób oraz informacja z KRK są jawne i udostępnia się je od chwili ich otwarcia (w przypadku ofert) albo od dnia poinformowania o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu (w przypadku wniosków). Na podstawie § 5 ust. 1 rozporządzenia w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (rozporządzenie o protokole) dokumenty te podlegają udostępnieniu na wniosek. Przy czym ani pzp, ani rozporządzenie o protokole nie ograniczają kręgu podmiotów, które mogą w trybie wnioskowym uzyskać dostęp do wykazu osób oraz informacji z KRK.

 

Każdy przypadek posłużenia się danymi osobowymi w ramach przetargu wymaga  odrębnej analizy przepisów uodo w celu ustalenia, czy wypełnia on dyspozycję którejś z przesłanek z art. 23 ust. 1 uodo.

W tym kontekście trzeba spojrzeć na sytuację prawną wykonawcy przetwarzającego dane osobowe swoich pracowników lub współpracowników dla potrzeb zamówień publicznych. W praktyce nie zdarza się, aby osoby te w umowie z wykonawcą albo w okresie późniejszym udzielały wyraźnej zgody na wykorzystanie ich danych osobowych w przetargach publicznych. Podobnie osoba zatrudniona na stanowisku członka zarządu wykonawcy nie wyraża z reguły pisemnej zgody na udostępnienie informacji zawartych w KRK.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne