Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ochrona zabytków w...

02 Wrzesień 2020 
Ponad 4 mln zł przeznaczył samorząd województwa podkarpackiego na dotacje dla zabytków w...

Serwis e-budownictwo

02 Wrzesień 2020 
2 sierpnia 2020 r. ruszył serwis e-budownictwo (e-budownictwo.gunb.gov.pl).

Sprawozdanie z działalności...

02 Wrzesień 2020 
W sierpniu br. Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych przedstawiła „Sprawozdanie z...

„Odwrotne obciążenie” VAT

Data publikacji: 30-06-2015 Autor: Michał Krawczyk
Tagi:    dostawa
Autor: Rys. B. Brosz

W krajowych transakcjach obejmujących ściśle określone grupy towarów podatek należny od transakcji nie ciąży na dostawcy, ale na nabywcy towaru. Od 1 lipca 2015 r. zasada ta odnosi się również do sprzętu elektronicznego.

Odwrotne obciążenie” to mechanizm rozliczania podatku od towarów i usług (VAT), który w przypadku transakcji krajowych może być stosowany jedynie w szczególnych sytuacjach. Polega on na tym, że dla transakcji krajowych dotyczących określonych grup towarów obowiązek wykazania podatku należnego z danej transakcji nie ciąży na dostawcy, ale na nabywcy. Mechanizm ten określony został w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT) i stosowany jest do transakcji sprzedaży towarów, które są wymienione w załączniku nr 11 do tej ustawy. Po raz pierwszy towary objęte mechanizmem „odwrotnego obciążenia” zawarto w tym załączniku w kwietniu 2011 r. Były to przede wszystkim wyroby ze stali, z którymi wówczas wiązało się najwięcej wyłudzeń VAT. Od tego czasu katalog towarów objętych „odwrotnym obciążeniem” jest poszerzany. Do 30 września 2013 r. załącznik nr 11 zawierał 8 pozycji, po tej dacie – 41.

Najnowsze zmiany dotyczące wszystkich

Od 1 lipca 2015 r. na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: nowelizacja) do załącznika nr 11 dodano kolejne 13 pozycji. Wśród nich znajdują się towary nabywane przez niemal wszystkie podmioty, tj. tablety, notebooki, laptopy i smartfony. Problem „odwrotnego obciążenia” nie będzie więc już dotyczył tylko specyficznych branż, ale w zasadzie wszystkich podmiotów gospodarczych, w tym również jednostek sektora finansów publicznych.

Wprowadzenie „odwrotnego obciążenia” miało być remedium na narastającą falę nadużyć podatkowych związanych z obrotem niektórymi towarami. Początkowo, jak już wspomniano, dotyczyły one przede wszystkim wyrobów ze stali.

W przypadkach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT dokonujący dostawy towarów nie rozlicza podatku należnego. Podatek ten jest rozliczany przez nabywcę. W praktyce oznacza to, że jeżeli podatnik VAT sprzedaje innemu podatnikowi VAT towar wymieniony w załączniku nr 11 do ustawy i sprzedający nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania ani dostawa nie jest objęta zwolnieniem, to nabywca wykazuje przy zakupie tego towaru zarówno podatek należny, jak i podatek naliczony. Taka transakcja jest udokumentowana fakturą, która powinna być opatrzona informacją „odwrotne obciążenie” (art. 106e ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT). Faktura nie zawiera jednak wówczas kwoty podatku, a jedynie wartość netto towaru. Podatek należny jest bowiem rozliczany w tym wypadku przez nabywcę. Dopiero tak wykazany przez nabywcę podatek należny może on potraktować również jako podatek naliczony.

Dostawa towarów wymienionych w załączniku nr 11 będzie opodatkowana na zasadach ogólnych przez dostawcę dopiero wtedy, gdy sprzeda on towar podmiotowi niebędącemu podatnikiem VAT czynnym. Dotyczyć to będzie dostawy np. osobie fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej na rzecz podatnika VAT zwolnionego lub podmiotu gospodarczego z innego kraju Wspólnoty (podmiot taki nie jest bowiem podatnikiem VAT w świetle polskich przepisów, ale podatnikiem podatku od wartości dodanej).

Należy przy tym zwrócić uwagę, że dopiero od 1 lipca 2015 r. wprowadzono zmianę wykluczającą stosowanie „odwrotnego obciążenia” przy sprzedaży na rzecz podatnika VAT zwolnionego. Nakłada to na dostawców towarów wymienionych w załączniku nr 11 dodatkowe obowiązki weryfikacyjne dotyczące odbiorców.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne