Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Orzecznictwo KIO

Data publikacji: 02-09-2009
Tagi:    oświadczenie   siwz

Przedstawiamy fragmenty wybranych orzeczeń wydanych w sprawach rozpatrywanych przez składy orzekające Krajowej Izby Odwoławczej.


Wymóg odnośnie zaoferowania zintegrowanej konsoli do sterowania aparatem RTG i zarządzania obrazami był bezwzględny, a jego niespełnienie miało skutkować uznaniem oferty za niezgodną z treścią siwz.

 

Sygn. akt: KIO/UZP 969/09

Wyrok z dnia 10 sierpnia 2009 r.

Krajowa Izba Odwoławcza oddala odwołanie

 

Zamawiający prowadził w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie na dostawę aparatu RTG cyfrowego oraz systemu PACS/RIS. Wybrano ofertę wykonawcy X, natomiast odrzucono ofertę firmy Y z powodu niezgodności tej oferty w treścią siwz. Wykonawca Y wniósł protest. Odnosząc się do zarzutu, iż jego oferta nie spełnia wymagań zawartych w siwz, podniósł, że twierdzenie to jest bezpodstawne, bowiem zaproponowane rozwiązanie pozwala na sterowanie ustawieniami aparatu, generatora i systemu obrazowania z jednego komputera PC, lecz za pomocą dwóch monitorów – na jednym można ustawiać parametry aparatu i generatora, na drugim uzyskiwać obraz bez konieczności przełączania na jednym ekranie kilku okienek, tak jak ma to miejsce w aparacie firmy X. Zamawiający nie podał liczby monitorów, jaką powinna posiadać zintegrowana konsola, tak więc należy przyjąć, że powinna ona być wyposażona w co najmniej jeden monitor. Tym samym rozwiązanie z dwoma monitorami spełnia postawiony wymóg. Zamawiający protest oddalił. Firma X złożyła więc odwołanie.

 

Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że nie zasługuje ono na uwzględnienie. Na wstępie skład orzekający stwierdził, że odwołujący legitymuje się interesem prawnym w rozumieniu art. 179 ust. 1 Pzp. Interes prawny odwołującego mógłby doznać uszczerbku w sytuacji potwierdzenia się naruszenia przez zamawiającego przepisów Pzp. Uprawnione jest tym samym działanie wykonawcy polegające na obronie własnej oferty, jak również na wskazaniu nieprawidłowości w ocenie oferty innego wykonawcy ubiegającego się o zamówienie. Brak rozpoznania zarzutów w zakresie oceny oferty firmy X, o co wnioskował zamawiający, skutkowałby ograniczeniem praw odwołującego – wykonawca nie miałby możliwości ponownego podnoszenia zarzutów dotyczących oferty X.

 

W ocenie Izby nie znalazł jednak potwierdzenia zarzut naruszenia przepisów Pzp przy ocenie oferty odwołującego w zakresie parametru wymagania, aby wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia zaoferował zintegrowaną konsolę do sterowania aparatem RTG i zarządzania obrazami.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne