Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Decyzja nr 291/MON

Data publikacji: 02-09-2009 Autor: Robert Bartkowski
Autor: Bartłomiej Brosz

Do zakupu uzbrojenia i sprzętu wojskowego resort obrony narodowej stosuje własne, odrębne wytyczne, w związku z czym przy wyborze oferty przepisy prawa zamówień publicznych nie znajdują zastosowania.

Artykuł 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp) zawiera wyłączenia przedmiotowe (tzw. zupełne) z obowiązku stosowania przepisów całej ustawy przy udzielaniu określonych zamówień.

 

Już w momencie uchwalania prawa zamówień publicznych wiadomo było, że niedługo zostanie ono ponownie znowelizowane. Wynikało to m.in. z konieczności dostosowania polskiego prawa do dwóch dyrektyw unijnych:

 

1) dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31.03.2004 r., zwanej dyrektywą klasyczną,

2) dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31.03.2004 r., zwanej dyrektywą sektorową.

 

Kolejne nowelizacje Pzp zmieniły także w swoim brzmieniu treść art. 4 pkt 3 lit. f, który wskazywał nowe podejście ustawodawcy do omawianego wyłączenia, wskazując, że ustawy nie stosuje się dla „dostaw i usług, do których stosuje się art. 296 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską”.

 

Z powyższego wynika zatem, że resort obrony narodowej nie będzie stosował przepisów Pzp do realizacji umów, których przedmiotem jest uzbrojenie i sprzęt wojskowy. Jednak powyższe nie świadczy, że realizacja tych umów jest pozbawiona jakichkolwiek reguł. Minister obrony narodowej wydał w tym celu stosowne wytyczne. Zostały one zawarte w decyzji 291/MON z dnia 26 lipca 2006 r. w sprawie zasad i trybu zawierania w resorcie obrony narodowej umów, których przedmiotem jest uzbrojenie i sprzęt wojskowy (DzUrz MON z 2006 r. nr 14, poz. 179). Miało to zapewnić prawidłowy przebieg zawierania przez komórki organizacyjne podległe ministrowi obrony narodowej umów, których przedmiotem jest uzbrojenie i sprzęt wojskowy. Wykaz uzbrojenia i sprzętu wojskowego został zawarty w załączniku nr 1 do decyzji.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne