Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Charakter prawny odbioru robót

Data publikacji: 02-06-2015 Autor: Konrad Majewski, Kamil Stolarski
Tagi:    oświadczenie   ppp   fidic   roboty budowlane

Jak wiadomo, każdy obiekt budowlany podlega odbiorowi. Dlatego istotna jest ocena charakteru prawnego takiej czynności. W doktrynie i w orzecznictwie sprawa ta nie została jednak jak dotąd jednoznacznie rozstrzygnięta.

W art. 647 ustawy Kodeks cywilny (dalej: kodeks cywilny) wskazano, że: „inwestor zobowiązuje się do (…) odebrania obiektu”. Jak wskazał Sąd Apelacyjny (dalej: SA) w Gdańsku w wyroku z 9 lipca 2013 r. (V ACa 332/13), odbiór ten jest niewątpliwie „elementem przełomowym w stosunkach pomiędzy stronami umowy o roboty budowlane, gdyż z jednej strony potwierdza wykonanie zobowiązania i otwiera wykonawcy prawo do żądania wynagrodzenia, bądź wskazuje na jego niewykonanie lub nienależyte wykonanie w całości lub w części wobec istnienia wad i rodzi odpowiedzialność za wady ujawnione przy odbiorze, a z drugiej strony wyznacza początek biegu terminów rękojmi za wady” (zob. też wyrok SA w Białymstoku z 21 marca 2014 r., I ACa 842/13; wyrok SA w Katowicach z 12 lutego 2014 r., I ACa 462/13). Ponadto, zgodnie z opinią KIO wyrażoną w wyroku z 27 lipca 2011 r. (KIO 1507/11): „Odbiór robót jest czynnością skutkującą przejściem wszystkich ciężarów i korzyści oraz niebezpieczeństwa przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu odbioru na inwestora. Od tej daty liczy się terminy rękojmi i przedawnienia roszczeń”. Warto więc rozważyć, jakiego rodzaju czynnością z punktu widzenia prawa cywilnego jest odbiór.

Rodzaj czynności

Odbiór robót można by było uznać za czynność faktyczną, za jednostronną czynność prawną dokonywaną przez zamawiającego, a także za umowę stron (zamawiającego i wykonawcy)1. W praktyce, jeśli odbiór dotyczy robót budowlanych, to zasadniczo przyjmuje się któreś z dwóch pierwszych rozwiązań. Niemniej jednak teoretycznie można także dopuścić stanowisko utożsamiające odbiór robót z umową stron. Wówczas trzeba by było przyjąć, że wykonawca – zgłaszając roboty budowlane do odbioru – składa zamawiającemu oświadczenie woli nakierowane na zawarcie umowy o wykonaniu zobowiązania, a zamawiający – podpisując protokół odbioru (albo czyniąc to w innej formie) – przyjmuje to oświadczenie. W efekcie strony zawierają umowę (czynność prawną dwustronną lub wielostronną), której treścią jest umorzenie zobowiązania wykonawcy do spełnienia świadczenia (do wykonania robót budowlanych). Tak jak wskazano, przynajmniej w teorii rozwiązanie takie można dopuścić, choć w orzecznictwie się ono raczej nie pojawia. Jednak treść niektórych umów o roboty budowlane także może skłonić do uznania odbioru za dwustronną lub wielostronną czynność prawną (umowę), skoro często w kontraktach tych wskazuje się, że pod protokołem odbioru robót podpisać muszą się obie strony umowy, w dodatku odpowiednio reprezentowane.

W orzecznictwie dominują dwa stanowiska w tej sprawie. W myśl pierwszego z nich odbiór robót to czynność faktyczna, nienakierowana na wywarcie skutku prawnego. Najczęściej mówi się tutaj o oświadczeniu wiedzy zamawiającego. Drugie stanowisko odwołuje się do pojęcia jednostronnej czynności prawnej i tak też przyjmuje się w doktrynie:

 

  • „(…) opowiedzieć należy się za poglądem, który traktuje odbiór jako czynność prawną aprobującą, a nie tylko jako czynność o charakterze faktycznym”; „w akcie odbioru zamawiający przyjmuje świadczenie (…), aprobując w ten sposób, że wykonane jest ono zgodnie z umową i zwalnia wykonawcę z wykonania świadczenia”2;
  • „Przyjęcie odrębnej instytucji prawnej odbioru przedmiotu świadczenia ma istotne znaczenie przede wszystkim dla sprawy odpowiedzialności wykonawcy robót budowlanych z tytułu rękojmi za wady”3. Zgodnie z tym stanowiskiem odbiór robót może być zarówno jednostronną czynnością prawną zamawiającego, jak i umową.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne