Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Charakter prawny odbioru robót

Data publikacji: 02-06-2015 Autor: Konrad Majewski, Kamil Stolarski
Tagi:    oświadczenie   ppp   fidic   roboty budowlane

Jak wiadomo, każdy obiekt budowlany podlega odbiorowi. Dlatego istotna jest ocena charakteru prawnego takiej czynności. W doktrynie i w orzecznictwie sprawa ta nie została jednak jak dotąd jednoznacznie rozstrzygnięta.

W art. 647 ustawy Kodeks cywilny (dalej: kodeks cywilny) wskazano, że: „inwestor zobowiązuje się do (…) odebrania obiektu”. Jak wskazał Sąd Apelacyjny (dalej: SA) w Gdańsku w wyroku z 9 lipca 2013 r. (V ACa 332/13), odbiór ten jest niewątpliwie „elementem przełomowym w stosunkach pomiędzy stronami umowy o roboty budowlane, gdyż z jednej strony potwierdza wykonanie zobowiązania i otwiera wykonawcy prawo do żądania wynagrodzenia, bądź wskazuje na jego niewykonanie lub nienależyte wykonanie w całości lub w części wobec istnienia wad i rodzi odpowiedzialność za wady ujawnione przy odbiorze, a z drugiej strony wyznacza początek biegu terminów rękojmi za wady” (zob. też wyrok SA w Białymstoku z 21 marca 2014 r., I ACa 842/13; wyrok SA w Katowicach z 12 lutego 2014 r., I ACa 462/13). Ponadto, zgodnie z opinią KIO wyrażoną w wyroku z 27 lipca 2011 r. (KIO 1507/11): „Odbiór robót jest czynnością skutkującą przejściem wszystkich ciężarów i korzyści oraz niebezpieczeństwa przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu odbioru na inwestora. Od tej daty liczy się terminy rękojmi i przedawnienia roszczeń”. Warto więc rozważyć, jakiego rodzaju czynnością z punktu widzenia prawa cywilnego jest odbiór.

Rodzaj czynności

Odbiór robót można by było uznać za czynność faktyczną, za jednostronną czynność prawną dokonywaną przez zamawiającego, a także za umowę stron (zamawiającego i wykonawcy)1. W praktyce, jeśli odbiór dotyczy robót budowlanych, to zasadniczo przyjmuje się któreś z dwóch pierwszych rozwiązań. Niemniej jednak teoretycznie można także dopuścić stanowisko utożsamiające odbiór robót z umową stron. Wówczas trzeba by było przyjąć, że wykonawca – zgłaszając roboty budowlane do odbioru – składa zamawiającemu oświadczenie woli nakierowane na zawarcie umowy o wykonaniu zobowiązania, a zamawiający – podpisując protokół odbioru (albo czyniąc to w innej formie) – przyjmuje to oświadczenie. W efekcie strony zawierają umowę (czynność prawną dwustronną lub wielostronną), której treścią jest umorzenie zobowiązania wykonawcy do spełnienia świadczenia (do wykonania robót budowlanych). Tak jak wskazano, przynajmniej w teorii rozwiązanie takie można dopuścić, choć w orzecznictwie się ono raczej nie pojawia. Jednak treść niektórych umów o roboty budowlane także może skłonić do uznania odbioru za dwustronną lub wielostronną czynność prawną (umowę), skoro często w kontraktach tych wskazuje się, że pod protokołem odbioru robót podpisać muszą się obie strony umowy, w dodatku odpowiednio reprezentowane.

W orzecznictwie dominują dwa stanowiska w tej sprawie. W myśl pierwszego z nich odbiór robót to czynność faktyczna, nienakierowana na wywarcie skutku prawnego. Najczęściej mówi się tutaj o oświadczeniu wiedzy zamawiającego. Drugie stanowisko odwołuje się do pojęcia jednostronnej czynności prawnej i tak też przyjmuje się w doktrynie:

 

  • „(…) opowiedzieć należy się za poglądem, który traktuje odbiór jako czynność prawną aprobującą, a nie tylko jako czynność o charakterze faktycznym”; „w akcie odbioru zamawiający przyjmuje świadczenie (…), aprobując w ten sposób, że wykonane jest ono zgodnie z umową i zwalnia wykonawcę z wykonania świadczenia”2;
  • „Przyjęcie odrębnej instytucji prawnej odbioru przedmiotu świadczenia ma istotne znaczenie przede wszystkim dla sprawy odpowiedzialności wykonawcy robót budowlanych z tytułu rękojmi za wady”3. Zgodnie z tym stanowiskiem odbiór robót może być zarówno jednostronną czynnością prawną zamawiającego, jak i umową.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne