Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Spółka z o.o. bez zarządu?

Data publikacji: 02-06-2015 Autor: Kinga Gawron
Tagi:    oświadczenie

Funkcja prezesa lub członka zarządu spółki z o.o. wiąże się z odpowiedzialnością. Czasami chęć uniknięcia tej odpowiedzialności prowadzi do czasowego istnienia spółek z o.o. bez zarządu. Czy aby na pewno jest to sytuacja prawidłowa?

Spółka z o.o. jest osobą prawną, która – stosownie do art. 38 ustawy Kodeks cywilny – działa przez swoje organy w sposób przewidziany w ustawie i w statucie spółki. Zgodnie ze wspomnianym przepisem (mającym za podstawę teorię organów) działania osoby lub osób tworzących organ są uważane za działania samej osoby prawnej.

 

  • Wyrok Sądu Najwyższego z 30 stycznia 2013 r. (V CSK 53/12)


„Zgodnie z teorią organów osoby prawnej, opartą na unormowaniu art. 67 § 1 k.p.c. i art. 38 k.c., do podjęcia decyzji i wyrażenia woli osoby prawnej powołane są osoby fizyczne wchodzące w skład jej organu i działanie tych osób traktowane jest jako działanie organu osoby prawnej”.

Podstawowe przepisy dotyczące organów spółki z o.o. zostały sprecyzowane w ustawie Kodeks spółek handlowych (dalej: ksh). Ustawa ta wymienia trzy organy spółki z o.o.: zarząd, radę nadzorczą (opcjonalnie – komisję rewizyjną) oraz zgromadzenie wspólników. Tylko rada nadzorcza (komisja rewizyjna) jest organem fakultatywnym (jedynie w sytuacji, w której kapitał zakładowy spółki przewyższa kwotę 500 000 zł, a wspólników jest więcej niż 25, organ ten jest obowiązkowy – art. 213 § 2 ksh).

Stosownie do art. 201 § 1 ksh zarządowi powierzono kompetencje do prowadzenia spraw spółki oraz do jej reprezentowania. Prowadzenie spraw spółki jest pewnym procesem, polegającym na podejmowaniu uchwał, wydawaniu decyzji i opinii, organizowaniu działalności spółki w ten sposób, aby było to zgodne z jej przedmiotem działalności, w celu realizacji jej zadań1. Prowadzenie spraw spółki oznacza także podejmowanie decyzji gospodarczych w spółce, decyzji kadrowych i szeregu czynności faktycznych, jak również wewnętrzne zarządzanie spółką jako administrowanie majątkiem spółki oraz kierowanie jej bieżącą działalnością. Natomiast reprezentowanie obejmuje dokonywanie czynności w stosunkach zewnętrznych, tj. składanie wobec osób trzecich oświadczeń woli, oświadczeń wiedzy, a także wykonywanie czynności faktycznych, które wywołują skutki prawne.

Faktyczna możliwość działania spółki z o.o. bez zarządu

Zdarza się, że wskutek wypadków losowych spółka z o.o. działa chwilowo bez zarządu. Taki przypadek wystąpi np. wówczas, gdy jedyny członek zarządu umrze, a procedura prowadzona – zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami umowy spółki – w celu wyboru nowego członka zarządu przez zgromadzenie wspólników lub radę nadzorczą (jeżeli takowa funkcjonuje w spółce) wymaga czasu.

Zdarzają się jednak także sytuacje, w których mimo braku członka zarządu (wskutek rezygnacji, odwołania lub śmierci) organy uprawnione do powołania osób wchodzących w skład zarządu nie wywiązują się z tego obowiązku. 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne