Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Konferencja „Przeszłość dla...

10 Lipiec 2019 
10 czerwca 2019 r. w Warszawie odbyła się konferencja „Przeszłość dla przyszłości....

Projekt nowego pzp przyjęty

10 Lipiec 2019 
19 czerwca 2019 r. Stały Komitet Rady Ministrów przyjął projekt nowej ustawy – Prawo...

Mosty zero waste

10 Lipiec 2019 
W Krakowie trwa budowa mostów kolejowych przez Wisłę. Nowe przeprawy zastąpią użytkowany...

Zmiana podmiotu zamawiającego

Data publikacji: 02-06-2015 Autor: Katarzyna Bełdowska
Tagi:    oświadczenie   podmiot trzeci   siwz

Zamawiający ma prawo do przekazania osobie trzeciej części lub całości odpowiedzialności za wypłatę wynagrodzenia należnego wykonawcy. Czynność taka nie zmierza do wywołania skutków prawnych sprzecznych z pzp.

Podmiot X udzielił zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest świadczenie usług całodobowej ochrony siedziby X. Obiekt będący siedzibą X jest współwłasnością podmiotu Y, niemniej jednak przetarg został przeprowadzony samodzielnie przez podmiot X. Tym samym podmiot X jest zamawiającym w postępowaniu i jest zobowiązany do podpisania umowy z wykonawcą, której przedmiotem jest całodobowa ochrona obiektu będącego współwłasnością X i Y. Po wyłonieniu wykonawcy, który zaoferował najkorzystniejsze warunki realizacji zamówienia, podmiot Y postanowił partycypować w kosztach związanych z zapewnieniem ochrony opisanego obiektu. Czy podjęcie decyzji o partycypowaniu w kosztach przez podmiot Y, po wyłonieniu najkorzystniejszej oferty przez X, jest działaniem znajdującym uzasadnienie w ustawie Prawo zamówień publicznych? Czy decyzja taka wiąże się z koniecznością wprowadzenia do umowy zmiany istotnej?

Przewidzenie zmiany istotnej i wskazanie warunków jej wprowadzenia

Z art. 144 ust. 1 pzp jednoznacznie wynika, że zamawiający jest upoważniony do wprowadzania istotnych zmian w umowie tylko wówczas, gdy w ogłoszeniu o zamówieniu lub w siwz przewidział możliwość ich dokonania oraz precyzyjnie wskazał, jakie warunki uzasadniają wprowadzenie zmiany. Zamawiający może zatem stworzyć swego rodzaju enumeratywne wyliczenie – katalog zmian istotnych, które przy zaistnieniu konkretnych warunków mogą zostać wprowadzone do treści umowy (zob. wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 30 czerwca 2014 r., KIO 1219/14).

Podkreślić jednak należy, że wystąpienie sytuacji opisanej jako warunek wprowadzenia istotnej zmiany w umowie nie rzutuje na pojawienie się po stronie wykonawcy roszczenia dotyczącego wprowadzenia tej zmiany. Wskazał na to m.in. Sąd Najwyższy (dalej: SN) w wyroku z 4 lutego 2011 r. (III CSK 143/10): „Do zmiany umowy uzasadnionej okolicznościami wyczerpującymi przesłanki określone w art. 144 ust. 1 p.z.p., może dojść jedynie w rezultacie złożenia zgodnego oświadczenia woli przez strony umowy. Przepis ten nie przyznaje natomiast wykonawcy roszczenia o zmianę zawartej umowy. Oznacza to, że w wypadku odmowy dokonania zmiany umowy przez zamawiającego art. 144 ust. 1 p.z.p. nie może stanowić podstawy żądania zmiany umowy zawartej w sprawie zamówienia publicznego”.

Każdorazowo natomiast zamawiający jest uprawniony do wprowadzenia w treści umowy zmian o charakterze nieistotnym. Ponieważ ustawa Prawo zamówień publicznych nie zawiera definicji legalnej zmiany istotnej, to w celu wyjaśnienia tego pojęcia należy się posiłkować poglądami wyrażonymi w doktrynie i orzecznictwie.

 

  • Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 19 czerwca 2008 r. (C-454/06 Presse-text Nachrichtenagentur)


„Zmiana zamówienia publicznego w czasie jego trwania może być uznana za istotną, jeżeli wprowadza ona warunki, które gdyby zostały ujęte w ramach pierwotnej procedury udzielania zamówienia, umożliwiłyby dopuszczenie innych oferentów niż ci, którzy zostali pierwotnie dopuszczeni, lub umożliwiłyby dopuszczenie innej oferty niż ta, która została pierwotnie dopuszczona” (zob. też wyrok Sądu Okręgowego w Białymstoku z 25 października 2011 r., VII GC 127/11; wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 13 marca 2014 r., II GSK 12/13).

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne