Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Zdanie odrębne członka komisji

Data publikacji: 01-06-2015 Autor: Anita Romanowska

Zdanie odrębne może wynikać z różnej interpretacji przepisów prawa lub z odmiennego doświadczenia. Złożenie go może uchronić członka komisji przetargowej od ewentualnej odpowiedzialności karnej.

Zdanie odrębne (łac. votum separatum) to opinia odmienna od opinii prezentowanej przez większość. Członek komisji przetargowej może zgłosić do protokołu zdanie odrębne, jeżeli nie zgadza się z opinią większości. Sama instytucja votum separatum jest uregulowana w wielu aktach prawnych (m.in. w kodeksie postępowania cywilnego, kodeksie postępowania karnego czy rozporządzeniu w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań).

Ustawodawca nie określa procedury postępowania w przypadku złożenia zdania odrębnego przez członka komisji przetargowej, w związku z tym kwestia ta powinna zostać uregulowana w wewnętrznym regulaminie pracy komisji przetargowej. Rozważania na temat instytucji zdania odrębnego członka komisji przetargowej należy zacząć od wskazania, czym jest komisja przetargowa i jakie kompetencje posiada

Jak działa komisja przetargowa

W pzp określono tylko ogólne ramy działań komisji przetargowej, nie ustalono natomiast składu, organizacji, trybu pracy czy zakresu obowiązków poszczególnych jej członków. Obowiązek sprecyzowania zasad związanych z działalnością komisji przetargowej został przeniesiony na kierownika zamawiającego (art. 21 ust. 3 pzp). Wobec tego kwestie związane ze szczegółowym działaniem komisji przetargowej należy uregulować w wewnętrznym regulaminie pracy komisji przetargowej, pamiętając, że za samo przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (zgodnie z art. 15 pzp) odpowiada zamawiający, lecz może powierzyć te czynności własnej jednostce organizacyjnej lub osobie trzeciej.

Jeżeli wartość zamówienia jest równa tzw. progom unijnym lub je przekracza, to powołanie komisji przetargowej jest obowiązkiem kierownika zamawiającego (art. 19 pzp), natomiast w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza od progów unijnych, powołanie komisji przetargowej jest fakultatywne i zależy od woli samego zamawiającego (stanowi to uprawnienie – a nie obowiązek – z którego zamawiający może skorzystać bądź nie). W przypadku gdy powołanie komisji przetargowej jest fakultatywne, ale zamawiający podjął decyzję o jej powołaniu, wówczas zamawiający zobowiązany jest stosować przepisy pzp dotyczące komisji przetargowej.

Regulacje pzp odnoszące się do komisji przetargowej mają zastosowanie we wszystkich trybach udzielania zamówień publicznych, a nie – jak można by wnioskować z nazwy „komisja przetargowa” – tylko do procedur przetargowych. Wyjątek stanowią zamówienia sektorowe, w przypadku których zamawiający na podstawie art. 138b ust. 1 pzp mogą odstąpić od powołania komisji przetargowej.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne