Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

Korzystanie z uprawnień podmiotu trzeciego

Data publikacji: 01-06-2015 Autor: Katarzyna Jachowska

Czy wykonawca może powoływać się na potencjał innego podmiotu w kwestii posiadania uprawnień, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 pzp? Jak to wygląda w przypadku konsorcjum lub korzystania z podwykonawstwa?

Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawca ma prawo do powoływania się na potencjał podmiotów trzecich przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 pzp.

Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, że będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego do tego, by oddać swoje zasoby do dyspozycji wykonawcy na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, jest dowodem dopuszczalnym i uznawanym na gruncie pzp za wystarczający. Trzeba przy tym pamiętać, że w świet­le art. 26 ust. 2b pzp ciężar dowodu na okoliczność dysponowania niezbędnymi do wykonania zamówienia zasobami podmiotu trzeciego spoczywa na wykonawcy (zob. wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 9 października 2013 r., KIO 2292/13).

Nie na każdy zasób podmiotu trzeciego można się powołać, wykazując spełnianie warunków z art. 22 ust. 1 pzp

Dzięki dodaniu do pzp przepisu art. 26 ust. 2b pzp ustawodawca umożliwił ubieganie się o zamówienie wykonawcom, którzy samodzielnie nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, pod warunkiem wykazania, że przy realizacji zamówienia wykonawca ten będzie dysponował niezbędnymi zasobami innego podmiotu.

Nadana wykonawcom możliwość opierania się na potencjale podmiotów trzecich przy wykazywaniu spełniania warunków dotyczy tylko niektórych warunków udziału w postępowaniu o charakterze podmiotowym, jakie zostały wymienione w art. 22 ust. 1 pzp. Możliwość ta nie obejmuje warunku posiadania uprawnień do prowadzenia działalności (których posiadanie jest wymagane w przepisach prawa). Oznacza to, że wykonawca nie może skorzystać z instytucji udostępnienia zasobów, jeśli zasobami tymi są uprawnienia do prowadzenia określonego rodzaju działalności.

Przykład

Wykonawca nie może, w celu wykazania spełnienia warunku udziału, posługiwać się pozwoleniem na prowadzenie działalności gastronomicznej, wystawionym na rzecz innego podmiotu.

Wykonawca musi przy tym pamiętać, że korzystanie z zasobów podmiotu trzeciego nie może mieć na celu uzyskania dodatkowej punktacji, tzn. zawyżania punktacji, w celu zajęcia wyższego miejsca w rankingu wykonawców i otrzymania zaproszenia do składania ofert (zob. wyrok KIO z 5 marca 2012 r., KIO 331/12, KIO 333/12).

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne