Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Kryteria a oszczędność

Data publikacji: 01-06-2015 Autor: Krzysztof Puchacz

Stosowanie funkcjonującego od niedawna art. 91 ust. 2 i 2a pzp nie może się odbywać w oderwaniu od odpowiedzialności za przestrzeganie zasad celowego i oszczędnego wydatkowania środków publicznych.

Zamawiający, przygotowując postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, zobowiązany jest do opisania kryteriów oceny ofert, którymi będzie się kierował przy wyborze oferty (art. 36 ust. 1 pkt 13 i art. 41 pkt 9 pzp). Kryterium ceny może być przez niego zastosowane jako jedyne wyłącznie w przypadkach wskazanych w art. 91 ust. 2a pzp, tj. wówczas, gdy przedmiot zamówienia jest powszechnie dostępny i ma ustalone standardy jakościowe, oraz w przypadku trybu zapytania o cenę (art. 72 ust. 2 pzp) i licytacji elektronicznej (art. 91 ust. 2a w związku z art. 76 ust. 2 pzp). Dla uzupełnienia należy dodać, że art. 91 ust. 2a nie będzie miał zastosowania w przypadku trybu zamówienia z wolnej ręki1. W pozostałych przypadkach zamawiający jest zobowiązany do zastosowania – obok kryterium cenowego – innych kryteriów oceny ofert odnoszących się do przedmiotu zamówienia (art. 91 ust. 2 pzp).

Wprowadzenie zasady stosowania kryteriów pozacenowych (obowiązującej od 19 października 2014 r.) do polskiego systemu zamówień publicznych uzasadniane było przez ustawodawcę chęcią wymuszenia na zamawiających przeprowadzania analiz ekonomicznych na etapie przygotowania kryteriów oceny ofert2. Analiza danych prezentowanych przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych (dalej: UZP) może wskazywać na to, że cel ustawodawcy – przynajmniej na poziomie statystyki ilościowej – został osiągnięty: o ile w roku 2014 kryteria pozacenowe zastosowano w 7% postępowań ogłaszanych w BZP, o tyle po wejściu w życie znowelizowanych przepisów wskaźnik ten wzrósł do 67%3. Z analiz UZP wynika, że najczęściej stosowano kryterium terminu realizacji (w 31% postępowań) oraz gwarancji i rękojmi (termin, warunki – w 30% postępowań)4.

Zasadne wydaje się zweryfikowanie, czy częstsze stosowanie po nowelizacji kryteriów pozacenowych jest naprawdę wynikiem pogłębionych analiz ekonomicznych przeprowadzanych przez zamawiających, czy też jedynie formalną próbą wykonania nowego obowiązku ustawowego. Warto także zastanowić się nad tym, czy kryteria te gwarantują oszczędność i efektywność wydatków publicznych w przypadku zamawiających będących jednostkami sektora finansów publicznych.

Zasada oszczędności i efektywności wydatków publicznych

Stosownie do art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych (dalej: ufp) wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów. Oznacza to, że jednostka sektora finansów publicznych powinna dążyć do osiągnięcia maksymalnego efektu (z punktu widzenia jej potrzeb i warunków realizacji poszczególnych zadań publicznych), przy jak najniższych kosztach. Innymi słowy, wydatek publiczny jest oszczędny i efektywny, jeżeli jego wartość nie jest zbyt wysoka w stosunku do efektów, które wydatek ten przynosi.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne