Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Poznańska elektrownia...

10 Luty 2021 
Pod koniec stycznia w Poznaniu uruchomiono miejską elektrownię słoneczną.

Witraże na dworcu w Gdańsku

10 Luty 2021 
Na dworcu Gdańsk Główny trwają prace budowlane związane z przebudową dworca.

Umowa Partnerstwa

10 Luty 2021 
18 stycznia 2021 r. ruszyły konsultacje społeczne Umowy Partnerstwa, która jest...

Taryfikator korekt finansowych

Data publikacji: 01-06-2015 Autor: Magdalena Michałowska
Tagi:    szkoda   korekty finansowe

Omawiamy kwestie dotyczące wymierzania korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Dokument regulujący kwestię wymierzania korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy Unii Europejskiej (potocznie nazywany taryfikatorem) jest dokumentem niewątpliwie bardzo ważnym i dobrze znanym przez wszystkich beneficjentów.

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju po raz ostatni dostosowało obowiązujący w Polsce dokument „Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE” (dalej: Taryfikator) po wydaniu decyzji Komisji Europejskiej C(2013) 9527 z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie określenia i zatwierdzenia wytycznych w sprawie korekt finansowych nakładanych przez Komisję na wydatki finansowane przez Unię w ramach zarządzania dzielonego, w przypadku nieprzestrzegania przepisów dotyczących zamówień publicznych (uaktualniona wersja taryfikatora została uwzględniona również w zmienionych zasadach finansowania PO KL). Celem dokumentu jest ustalenie zasad wymierzania korekt finansowych za naruszenia przy udzielaniu zamówień publicznych współfinansowanych ze środków funduszy UE w latach 2000–2006 oraz 2007–2013. Istotne jest, że Taryfikator stanowi wytyczną przeznaczoną dla instytucji odpowiedzialnych za nakładanie korekt finansowych (tzn. instytucji zarządzających lub instytucji, do których oddelegowane zostały kompetencje w tym zakresie), wykorzystywaną w procesie obliczania wartości nieprawidłowości, korekt finansowych i wartości wydatków niekwalifikowanych. Jest to także dokument pomocniczy dla instytucji właściwych ds. kontroli wyrywkowej, który może być wykorzystywany w celu oszacowania poziomu błędów związanych z procedurami udzielania zamówień publicznych. Taryfikator ma zastosowanie do korekt finansowych związanych z nieprawidłowościami wykrytymi po 31 maja 2014 r.

Kiedy można nałożyć na beneficjenta korektę?

Problematykę związaną z nakładaniem korekt na beneficjenta regulują przepisy rozporządzeń Rady. W odniesieniu do poprzedniej perspektywy finansowej (2007–2013) należy zastosować art. 2 pkt 7 rozporządzenia Rady 1083/2006/WE z dnia 11 lipca 2006 r.1, gdzie wskazano, że nieprawidłowość to: „jakiekolwiek naruszenie przepisu prawa wspólnotowego wynikające z działania lub zaniechania podmiotu gospodarczego, które powoduje lub mogłoby spowodować szkodę w budżecie ogólnym Unii Europejskiej w drodze finansowania nieuzasadnionego wydatku z budżetu ogólnego”. Dla bieżącej perspektywy (2014–2020) nieprawidłowość definiowana jest w art. 2 pkt 36 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/20062. W myśl tego przepisu nieprawidłowością w nowej perspektywie jest „każde naruszenie prawa unijnego lub prawa krajowego dotyczącego stosowania prawa unijnego, wynikające z działania lub zaniechania podmiotu gospodarczego zaangażowanego we wdrażanie EFSI, które ma lub może mieć szkodliwy wpływ na budżet Unii poprzez obciążenie budżetu Unii nieuzasadnionym wydatkiem”. Rozporządzenie to definiuje również pojęcie nieprawidłowości systemowej, która oznacza „każdą nieprawidłowość, która może mieć charakter powtarzalny, o wysokim prawdopodobieństwie wystąpienia w podobnych rodzajach operacji, będącą konsekwencją istnienia poważnych defektów w skutecznym funkcjonowaniu systemu zarzą­dzania i kontroli, w tym polegającą na niewprowadzeniu odpowiednich procedur zgodnie z niniejszym rozporządzeniem oraz z przepisami dotyczącymi poszczególnych funduszy” (art. 2 pkt 38).

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne