Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Bezprzetargowe zamówienia (cz. 2)

Data publikacji: 02-09-2009 Autor: mec. Jerzy Pieróg, Dominik Wojcieszek

Udzielanie zamówień gospodarstwom pomocniczym odbywa się z pominięciem przepisów prawa zamówień publicznych, od kiedy orzekł tak Urząd Zamówień Publicznych. Czy jednak praktyka nie poszła w tym przypadku za daleko?

Ustawa Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp) wdraża do krajowego porządku prawnego dyrektywy Unii Europejskiej, w tym przede wszystkim dyrektywy 2004/17/WE oraz 20004/18/WE. Biorąc to pod uwagę, zasadne jest dokonanie interpretacji prawa krajowego, tj. przede wszystkim Pzp w świetle tych dyrektyw.

Zbieżne zapisy krajowe i unijne

Interpretacja krajowych aktów prawnych, których celem jest wdrożenie dyrektyw, nie może prowadzić do osłabienia skuteczności prawa europejskiego. Przy interpretacji powinno się też uwzględniać orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, dotyczące wspomnianych dyrektyw.

 

Zgodnie z art. 1 dyrektywy 2004/18/WE zamówienia publiczne oznaczają umowy o charakterze odpłatnym, zawierane na piśmie pomiędzy jedną lub więcej instytucjami zamawiającymi a jednym lub więcej wykonawcami, których przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych, dostawa produktów lub świadczenie usług w rozumieniu dyrektywy.

 

Zgodnie z pkt 9 tego artykułu instytucje zamawiające oznaczają państwo, jednostki samorządu terytorialnego, podmioty prawa publicznego, związki złożone z jednej lub wielu takich jednostek albo z jednego lub wielu podmiotów prawa publicznego.

 

Analiza przywołanych wyżej definicji wskazuje na zbieżność regulacji prawa krajowego z regulacjami europejskimi. W szczególności w obu systemach prawnych istotnym elementem pojęcia zamówienia publicznego jest postrzeganie go jako umowy odpłatnej. Z powyższego wynika, że również na tle regulacji europejskich warunkiem stosowania dyrektyw jest możliwość zawarcia umowy, a więc występowania dwóch odrębnych podmiotów prawnych.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne