Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Weryfikacja ciągłości doświadczenia

Data publikacji: 07-05-2015 Autor: Sylwia Mosur-Blezel
Autor: Rys. B. Brosz

Oceniając potencjał wykonawców ubiegających się o zamówienie, zamawiający może wymagać dysponowania przez nich osobami posiadającymi określone doświadczenie zawodowe i odpowiednie uprawnienia.

W celu wykazania spełniania tego warunku wykonawcy składają wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia Wykaz ten ma zawierać wymagane informacje dotyczące m.in. kwalifikacji zawodowych i doświadczenia tych osób1. Przegląd warunku dotyczącego doświadczenia personelu, opisywanego przez zamawiających, prowadzi do stwierdzenia, że często stosowanym zapisem jest wymaganie, by osoby przewidziane do realizacji zamówienia posiadały doświadczenie w pełnieniu określonej funkcji (np. kierownika robót drogowych) przez określony czas w przeszłości (np. przez 5 lat).

Jak zamawiający powinien zweryfikować wymagany okres w przypadku, gdy osoba wskazana przez wykonawcę pełniła określoną funkcję w ramach kilku inwestycji, które realizowane były w różnym czasie? W pzp nie uregulowano sposobu obliczania okresu doświadczenia na potrzeby postępowań o zamówienie publiczne. Niemniej jednak stwierdzić należy, że nie ma podstawy do przyjęcia ciągłości okresu doświadczenia bez odliczania przerw między poszczególnymi zadaniami.

 

  • Wyrok KIO UZP z 23 sierpnia 2010 r. (KIO/UZP 1675/10, KIO/UZP 1676/10)


„Przy obliczaniu okresu doświadczenia należy kierować się wymaganiami Zamawiającego i celem, jakiemu one służą. Zamawiający wyraźnie żądał od wykonawców podania okresów faktycznego pełnienia funkcji kierownika robót, (…) wolą Zamawiającego było uzyskanie informacji o czasie trwania poszczególnych robót, przy których pracowały osoby wskazane w wykazie, i nie ma wątpliwości, że tylko ten okres powinien być brany pod uwagę jako wymagane doświadczenie. Należy ponadto zwrócić uwagę, że celem określenia warunku dotyczącego doświadczenia osób, które mają brać udział w realizacji zamówienia, jest zapewnienie, że mają one na tyle duże doświadczenie, iż należycie zrealizują roboty. Istotne jest zatem, jak długo osoby te faktycznie pełniły określone funkcje. Odmienna interpretacja, zgodnie z którą wystarczy wykazać regularne pełnienie funkcji w danym okresie, bez względu na faktyczny czas trwania, nie ma oparcia ani w przepisach prawa, ani w racjonalności i celowości działań Zamawiającego. Ponadto prowadziłaby do niedopuszczalnej uznaniowości przy ocenie tego, jaka częstotliwość pełnienia funkcji może być uznana za «regularność», a jaka nie, co byłoby sprzeczne z zasadą równego traktowania wykonawców.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne