Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Eliminacja nieuczciwych wykonawców

Data publikacji: 07-05-2015 Autor: Konrad Różowicz

Jeżeli podmioty przynależą do jednej grupy kapitałowej i wpływa to na kształt odrębnych ofert lub wniosków złożonych przez nie w tym samym postępowaniu, to zamawiający jest zobowiązany do ich wykluczenia.

Podstawowym celem normatywnego doprecyzowania sposobu prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest umożliwienie zamawiającym nabywania towarów oraz usług zaspokajających ich potrzeby (bezpośrednio bądź pośrednio związanych z potrzebami zbiorowymi skorelowanymi z interesem publicznym). Aby system redystrybucji publicznych środków funkcjonował efektywnie, umożliwiając zamawiającym uzyskiwanie towarów oraz usług najlepszej jakości po możliwie najniższej cenie (ang. value for money), konieczne jest przyznanie zamawiającym takich instrumentów, dzięki którym będą mogli oni zwalczać nieuczciwe praktyki rynkowe stosowane przez potencjalnych kontrahentów. Zamawiający, w świetle zasady wynikającej z art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp), zobowiązany jest nie tylko do przeprowadzenia postępowania w sposób zapewniający uczciwą konkurencję, ale także do zapobiegania nieuczciwym działaniom wykonawców. Spektrum mechanizmów, które mają na celu ograniczenie konkurencji i nielegalne wzmocnienie przewagi konkurencyjnej, jest bardzo szerokie. Obok takich metod, jak oferowanie świadczeń po rażąco niskiej cenie, można też wymienić zawiązywanie porozumień skutkujących ograniczeniem konkurencji.

Nieuczciwe konsorcja

System zamówień publicznych opiera się na szeroko zakrojonej współpracy podmiotów publicznych (zamawiających) z podmiotami prywatnymi (wykonawcami). Ponadto niejednokrotnie dochodzi także do kooperacji na linii zamawiający – zamawiający (wymiana informacji, zamówienia wspólne) oraz na poziomie wykonawca – wykonawca. Kooperacja wykonawców na rynku zamówień publicznych może przybrać różnorodne formy, m.in. podwykonawstwa, zawiązania konsorcjum czy też posłużenia się potencjałem podmiotu trzeciego.

Możliwość powołania konsorcjów na potrzeby wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia i jego realizacji wynika wprost z art. 23 ust. 1 pzp. Zastosowanie tego rozwiązania pozwala na zjednoczenie potencjałów technicznych, ekonomicznych i finansowych członków konsorcjum w celu spełnienia wymagań przedstawionych przez zamawiającego. Jednak nie w każdej sytuacji kooperacja w formie konsorcjum będzie zgodna z prawem. W myśl art. 6 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (dalej: ukik) zakazane są „porozumienia, których celem lub skutkiem jest wyeliminowanie, ograniczenie lub naruszenie w inny sposób konkurencji na rynku właściwym, polegające w szczególności na uzgadnianiu przez przedsiębiorców przystępujących do przetargu lub przez tych przedsiębiorców i przedsiębiorcę będącego organizatorem przetargu warunków składanych ofert, w szczególności zakresu prac lub ceny”.

Jeżeli oferta została złożona przez konsorcjum, które zostało powołane na podstawie takiego porozumienia, którego celem bądź skutkiem będzie naruszenie konkurencji, to zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 3 pzp zamawiający powinien ją odrzucić. Złożenie takiej oferty stanowi bowiem czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (dalej: uznk), gdzie w art. 3 ust. 1 wskazano, że czynem nieuczciwej konkurencji jest m.in. działanie sprzeczne z prawem, które zagraża interesowi innego przedsiębiorcy. 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne