Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Dofinansowanie na rozwój dróg

05 Maj 2021 
Premier zatwierdził listy zadań do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju...

Program Fundusze Europejskie...

05 Maj 2021 
21 kwietnia 2021 r. odbyło się wysłuchanie publiczne w sprawie projektu Programu Fundusze...

Partnerstwo...

05 Maj 2021 
20 kwietnia br. została uchwalona nowelizacja ustawy o efektywności wprowadzająca...

Netto czy brutto

Data publikacji: 06-05-2015 Autor: Agnieszka Szulakowska

Podczas badania ofert pod kątem rażąco niskiej ceny zamawiający może mieć wątpliwość co do tego, jakie wartości powinien brać pod uwagę, porównując cenę oferty z wartością zamówienia.

Analizując zagadnienia związane z rażąco niską ceną, warto podkreślić, że zarówno w przepisach dyrektywy klasycznej, jak i w ustawie Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp) brakuje legalnej definicji pojęcia rażąco niskiej ceny. Definicja ta zapewne pomogłaby zamawiającym oceniać złożone przez wykonawców oferty, gdyż zgodnie z treścią art. 89 ust. 1 pkt 4 pzp zamawiający zobowiązany jest odrzucić ofertę zawierającą rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Pojęcie rażąco niskiej ceny

W doktrynie oraz orzecznictwie, w szczególności sądów okręgowych i Krajowej Izby Odwoławczej (dalej: KIO lub Izba), utrwalił się pogląd, że za rażąco niską cenę należy uznać cenę nierealistyczną, niewiarygodną w porównaniu z cenami rynkowymi podobnych zamówień i innych ofert. W wyroku z 28 marca 2013 r. (KIO 592/13) Izba przyjęła, że o cenie rażąco niskiej można mówić, gdy oczywiste jest, że przy zachowaniu reguł rynkowych wykonanie umowy przez wykonawcę za podaną cenę byłoby nieopłacalne (zob. też wyrok KIO z 9 lutego 2015 r., KIO 189/15; wyrok SO w Katowicach z 28 kwietnia 2008 r., XIX Ga 128/08). O zjawisku rażąco niskiej ceny będziemy mówili, kiedy cena oferty w stosunku do przedmiotu zamówienia będzie ceną odbiegającą od jego wartości, a różnica ta nie będzie uzasadniona obiektywnymi względami pozwalającymi wykonawcy wykonać to zamówienie bez strat i finansowania wykonania zamówienia z innych źródeł niż wynagrodzenie umowne (zob. wyrok KIO z 4 sierpnia 2011 r., KIO 1562/11).

Należy pamiętać przy tym, że ustawodawca nowelizacją z sierpnia 2014 r. zmienił m.in. treść art. 90 pzp. Dotychczas przepis ten stanowił, że zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwraca się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Z tak sformułowanego przepisu nie wynikało jednak, jaką cenę należy uznać za rażąco niską. W obecnie obowiązującym stanie prawnym ustawodawca wskazuje przykładowe sytuacje, w których zamawiający ma obowiązek zwrócić się do wykonawcy o przedstawienie wyjaśnień w tym zakresie. Jednak to zamawiającemu pozostawiono ocenę, czy złożona oferta nosi znamiona rażąco niskiej.

Znowelizowana treść art. 90 pzp formułuje dwie podstawowe przesłanki żądania wyjaśnień od wykonawcy w sprawie rażąco niskiej ceny, których łączne spełnienie skutkuje obowiązkiem zwrócenia się przez zamawiającego do wykonawcy o ich udzielenie. Mianowicie:

 

  • cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia;
  • cena oferty budzi wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne