Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Sobota – dzień ustawowo wolny?

Data publikacji: 06-05-2015 Autor: Maciej Gazda
Tagi:    roboty budowlane

W przypadku gdy termin odwołania na czynności lub zaniechania zamawiającego przypada na sobotę, nie ulega on przedłużeniu do poniedziałku.

Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp) nie zawierają zasad obliczania terminu na wniesienie odwołania. W tym zakresie, na podstawie odesłania zawartego w art. 14 pzp, należy sięgnąć do ustawy Kodeks cywilny (dalej: kc), gdzie w art. 111 § 1 wskazano, że termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia. Zgodnie natomiast z art. 111 § 2 kc, jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło. Na szczególną uwagę zasługuje art. 115 kc, stosownie do którego, jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, termin upływa dnia następnego. Dni ustawowo wolne od pracy zostały wskazane w przepisach ustawy o dniach wolnych od pracy. W związku z postanowieniami tej ustawy w doktrynie i orzecznictwie ukształtował się pogląd mówiący o tym, że w zakres pojęcia „dni ustawowo wolne od pracy” nie wchodzą soboty1. Dlatego do tej pory dla praktyków i teoretyków specjalizujących się w zamówieniach publicznych oczywiste było, że przy obliczaniu terminu na zaskarżenie decyzji zamawiającego należy uwzględniać soboty.

Wyjaśnienia Wiceprezesa UZP jako punkt zwrotny przy obliczaniu terminu na wniesienie odwołania?

W 2014 r. do Trybunału Konstytucyjnego wpłynęła skarga konstytucyjna SK 38/14, która w chwili obecnej czeka na rozpoznanie2. Przedmiotem skargi jest „zbadanie zgodności:

1) art. 182 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych;
2) art. 189 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych;
3) art. 185 ust. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych w związku z art. 13 § 2 w związku z art. 165 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku – Kodeks postępowania cywilnego;
4) art. 1 pkt 40 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 roku o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw w związku z art. 182 ust. 1 pkt 1 i w związku z art. 184 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych

z art. 45 ust. 1, art. 77 ust. 2 i art. 78 Konstytucji RP w związku z art. 32 ust. 1 i 2 Konstytucji RP i w związku z zasadą przyzwoitej legislacji i zasadą zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa, wywodzoną z art. 2 Konstytucji RP”.

W związku z tą skargą posłowie Jan Warzecha i Bogdan Rzońca zgłosili 10 lutego 2015 r. interpelację nr 30889 w sprawie konieczności nowelizacji pzp3. W odpowiedzi na nią Wiceprezes UZP w piśmie z 3 marca 2015 r.4 wyjaśnił, że termin na wniesienie odwołania nie może upłynąć w sobotę. Wiceprezes UZP powołał się przy tym na dyrektywę 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi (motyw 50 preambuły) oraz na dyrektywę 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady koordynującą procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych (a zwłaszcza motyw 57 preambuły). Znajduje się w nich bowiem wprost odwołanie do rozporządzenia Rady (EWG, Euratom) nr 1182/71 z 3 czerwca 1971 r. określającego zasady mające zastosowanie do okresów, dat i terminów (dalej: rozporządzenie 1182/71). W konkluzji Wiceprezes UZP stwierdził, że nie występuje niezgodność pzp z Konstytucją RP.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne