Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Wyznaczanie warunków ekonomicznych i finansowych (cz. 2)

Data publikacji: 06-05-2015 Autor: Adam Majgier

Ustalając wymagania ekonomiczne i finansowe względem wykonawców, należy mieć na uwadze m.in. kwestię transferu ryzyka, który z kolei powinien być uzależniony od rodzaju zawieranego kontraktu.

W pierwszej części artykułu, która ukazała się w numerze kwietniowym „Przetargów Publicznych”, wskazano m.in., że na sytuację ekonomiczną podmiotu gospodarczego składają się nie tylko aktywa będące składnikami jego majątku, ale również szeroko rozumiane relacje gospodarcze z dostawcami i odbiorcami produktów. W drugiej części rozważań dotyczących wyznaczania warunków ekonomicznych i finansowych omówione zostaną m.in. kwestie dotyczące wartości faktycznego zaangażowania finansowego wykonawcy i poziomu ryzyka, jakie on ponosi (a które zależy od rodzaju zawieranego kontraktu), a także wskaźniki płynności finansowej.

Kryteria oceny wiarygodności ekonomicznej i finansowej

Wielkość przychodów i podmiotowa forma prawna decydują o zakresie informacji, jaką może uzyskać zamawiający na temat sytuacji ekonomicznej i finansowej wykonawcy. Pod względem rachunkowym najbardziej obszerną i usystematyzowaną informację dostarcza sprawozdanie finansowe, na które składają się bilans, rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa. W tabeli przedstawiona została zależność obowiązkowego sporządzania sprawozdania finansowego od wielkości przychodów i od formy prawnej wykonawcy. Ustawodawca w dyspozycji zawartej w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp) określił cel weryfikacji i oceny zdolności ekonomicznej i finansowej wykonawców. Wskazał także ogólne warunki oceny, która powinna się wiązać z przedmiotem zamówienia i być do niego proporcjonalna. Tak ogólnikowe zalecenia z jednej strony dają szerokie możliwości decyzyjne, z drugiej zaś stwarzają niepewność co do prawidłowości przyjętych przez zamawiającego kryteriów oceny. Zawsze to jednak zamawiający musi ostatecznie sformułować warunki udziału w postępowaniu, rozstrzygając według własnej subiektywnej oceny, jakie warunki będą adekwatne do przedmiotu zamówienia. Z uwagi na rozróżnienie przedstawione w tabeli można mieć wątpliwość co do metody ich wyznaczania. Bezsprzecznie podstawowym punktem odniesienia powinna być wartość przedmiotu zamówienia, jednak trudno powiedzieć jednoznacznie, w jakiej relacji. Pomocne w określeniu wymagań w zakresie wartości przychodów w ostatnich trzech latach obrotowych, jakimi powinni wykazać się wykonawcy ubiegający się o dane zamówienie, są dwa czynniki:

1. Przewidywana wartość faktycznego zaangażowania finansowego wykonawcy w poszczególnych okresach realizacji zamówienia.

Istotną rolę w tym wypadku odgrywa charakter zamówienia, gdyż świadczenia okresowe lub ciągłe najczęściej rozliczane są etapami, natomiast inne zamówienia – niekiedy nawet o dużej wartości – mogą być rozliczane jednorazowo po zakończeniu robót. Dlatego też wykonawca nie zawsze będzie musiał angażować własne środki finansowe w pełnej wartości przedsięwzięcia. Należy zaznaczyć, że kwestię sposobu regulowania płatności określa sam zamawiający, uwzględniając przy tym charakter zamówienia i swoje możliwości finansowe. Uprawnienie zamawiającego w tym zakresie wynika z art. 2 pkt 13 pzp, w którym ustawodawca określił jedynie, że umowa ma być odpłatna w odniesieniu do przedmiotu zamówienia.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne