Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Wyznaczanie warunków ekonomicznych i finansowych (cz. 2)

Data publikacji: 06-05-2015 Autor: Adam Majgier

Ustalając wymagania ekonomiczne i finansowe względem wykonawców, należy mieć na uwadze m.in. kwestię transferu ryzyka, który z kolei powinien być uzależniony od rodzaju zawieranego kontraktu.

W pierwszej części artykułu, która ukazała się w numerze kwietniowym „Przetargów Publicznych”, wskazano m.in., że na sytuację ekonomiczną podmiotu gospodarczego składają się nie tylko aktywa będące składnikami jego majątku, ale również szeroko rozumiane relacje gospodarcze z dostawcami i odbiorcami produktów. W drugiej części rozważań dotyczących wyznaczania warunków ekonomicznych i finansowych omówione zostaną m.in. kwestie dotyczące wartości faktycznego zaangażowania finansowego wykonawcy i poziomu ryzyka, jakie on ponosi (a które zależy od rodzaju zawieranego kontraktu), a także wskaźniki płynności finansowej.

Kryteria oceny wiarygodności ekonomicznej i finansowej

Wielkość przychodów i podmiotowa forma prawna decydują o zakresie informacji, jaką może uzyskać zamawiający na temat sytuacji ekonomicznej i finansowej wykonawcy. Pod względem rachunkowym najbardziej obszerną i usystematyzowaną informację dostarcza sprawozdanie finansowe, na które składają się bilans, rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa. W tabeli przedstawiona została zależność obowiązkowego sporządzania sprawozdania finansowego od wielkości przychodów i od formy prawnej wykonawcy. Ustawodawca w dyspozycji zawartej w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp) określił cel weryfikacji i oceny zdolności ekonomicznej i finansowej wykonawców. Wskazał także ogólne warunki oceny, która powinna się wiązać z przedmiotem zamówienia i być do niego proporcjonalna. Tak ogólnikowe zalecenia z jednej strony dają szerokie możliwości decyzyjne, z drugiej zaś stwarzają niepewność co do prawidłowości przyjętych przez zamawiającego kryteriów oceny. Zawsze to jednak zamawiający musi ostatecznie sformułować warunki udziału w postępowaniu, rozstrzygając według własnej subiektywnej oceny, jakie warunki będą adekwatne do przedmiotu zamówienia. Z uwagi na rozróżnienie przedstawione w tabeli można mieć wątpliwość co do metody ich wyznaczania. Bezsprzecznie podstawowym punktem odniesienia powinna być wartość przedmiotu zamówienia, jednak trudno powiedzieć jednoznacznie, w jakiej relacji. Pomocne w określeniu wymagań w zakresie wartości przychodów w ostatnich trzech latach obrotowych, jakimi powinni wykazać się wykonawcy ubiegający się o dane zamówienie, są dwa czynniki:

1. Przewidywana wartość faktycznego zaangażowania finansowego wykonawcy w poszczególnych okresach realizacji zamówienia.

Istotną rolę w tym wypadku odgrywa charakter zamówienia, gdyż świadczenia okresowe lub ciągłe najczęściej rozliczane są etapami, natomiast inne zamówienia – niekiedy nawet o dużej wartości – mogą być rozliczane jednorazowo po zakończeniu robót. Dlatego też wykonawca nie zawsze będzie musiał angażować własne środki finansowe w pełnej wartości przedsięwzięcia. Należy zaznaczyć, że kwestię sposobu regulowania płatności określa sam zamawiający, uwzględniając przy tym charakter zamówienia i swoje możliwości finansowe. Uprawnienie zamawiającego w tym zakresie wynika z art. 2 pkt 13 pzp, w którym ustawodawca określił jedynie, że umowa ma być odpłatna w odniesieniu do przedmiotu zamówienia.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne