Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Uprawnienia wykonawcy

Data publikacji: 06-05-2015 Autor: Katarzyna Jachowska
Autor: Rys. B. Brosz

Omawiamy licencję, koncesję i zezwolenie, czyli dokumenty, jakich zamawiający może żądać w celu potwierdzenia, że wykonawca ma prawo do wykonywania określonej działalności.

W art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp) wskazano, że o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Wykonawca wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów w zakresie wymaganym przez zamawiającego.

Zgodnie z art. 25 ust. 1 pzp w toku postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający może żądać od wykonawców wyłącznie oświadczeń i dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania. Zakres dokumentów, jakich zamawiający może żądać, określono w rozporządzeniu w sprawie rodzajów dokumentów (dalej: rozporządzenie). W § 1 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia ustawodawca wskazał, że w celu oceny spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pzp, zamawiający może żądać dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności, w szczególności koncesji, zezwolenia lub licencji.

Dowody na spełnianie warunku posiadania uprawnień

W praktyce przepis § 1 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia jest rzadko wykorzystywany. Jednak trzeba pamiętać, że jeśli do wykonania zadania niezbędna jest np. koncesja, to zamawiający ma prawo żądać przedstawienia takiego dokumentu.

Weryfikacja warunku „uprawnienia” (art. 22 ust. 1 pkt 1 pzp) następuje przez odesłanie do odrębnych przepisów prawa, które wskazują na obowiązek posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności. Wykazaniu spełniania tego warunku służy właśnie odpowiedni dokument koncesji, zezwolenia lub licencji (§ 1 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia).

Można powiedzieć, że wykonawca zyskał więcej możliwości na udokumentowanie posiadanych uprawnień do wykonywania działalności. W przepisie wskazującym możliwe dokumenty zrezygnowano z dotychczas obowiązującego katalogu zamkniętego (§ 1 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia). Zgodnie z aktualnym zapisem zamawiający może żądać od wykonawców – w szczególności – koncesji, zezwolenia lub licencji. A zatem wykonawca może wykazać, że ma wymagane uprawnienia, również jeśli dokument potwierdzający ich posiadanie nie nosi wprost nazwy „koncesja”, „licencja” czy „zezwolenie”.

W określonych przepisami prawa przypadkach podmioty gospodarcze mogą wykonywać dany rodzaj działalności czy świadczyć usługi danego rodzaju tylko i wyłącznie pod warunkiem, że posiadają stosowne uprawnienia, potwierdzone uzyskanym od właściwego organu dokumentem (art. 22 ust. 1 pkt 1 pzp).

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne