Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

LiveChat w PARP

30 Styczeń 2020 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła nowy kanał kontaktu z...

Sygnalizacja dla zapatrzonych...

30 Styczeń 2020 
Warszawa testuje nowe oznaczenia przejść dla pieszych, które wyświetlają na chodnikach...

Narzędzia do obliczania LCC

30 Styczeń 2020 
W ramach inicjatywy służącej szerszemu uwzględnianiu kosztów cyklu życia w zamówieniach...

Dlaczego wykonawca składający ofertę nie może wykorzystać potencjału podmiotu trzeciego w zakresie uprawnień?

Data publikacji: 06-05-2015 Autor: Katarzyna Skiba-Kuraszkiewicz

Brak możliwości posługiwania się uprawnieniami podmiotu trzeciego do wykonywania określonej działalności lub czynności w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu nie jest przypadkowy. Wyłączenie tej możliwości jest konsekwencją obowiązujących w naszym systemie prawa rozwiązań dotyczących reglamentacji wykonywania działalności gospodarczej.

Mówiąc o uprawnieniach, ustawodawca ma bowiem na myśli różnego rodzaju koncesje, zezwolenia, licencje lub zgody na wykonywanie danej działalności gospodarczej. Konieczność pozyskania tego typu uprawnień jest wyjątkiem od zasady swobody prowadzenia działalności gospodarczej, a co za tym idzie – z założenia może dotyczyć tylko niektórych rodzajów działalności gospodarczej. Mowa tu o tych rodzajach działalności, których wykonywanie wymaga spełnienia przez przedsiębiorcę dodatkowych warunków, przy czym konieczność postawienia tych warunków podyktowana jest albo specyfiką danej działalności, albo koniecznością ochrony podstawowych interesów państwa. Warunki te określane są przepisami prawa, a ich spełnianie oceniają właściwe organy w drodze postępowania administracyjnego (wydania decyzji). Uzyskane w ten sposób uprawnienie do wykonywania działalności ma charakter osobisty, tj. nie może zostać scedowane na inny podmiot, w szczególności na mocy umowy cywilnoprawnej.

Dopuszczenie możliwości „użyczenia” uprawnienia w trybie art. 26 ust. 2b pzp stanowiłoby więc swoiste obejście wskazanych przepisów prawa administracyjnego i mogłoby prowadzić do tego, że zamówienie realizowałby podmiot, który uprzednio nie wykazał, uzyskując stosowną decyzję administracyjną, że spełnia wymagania określone prawem.


Katarzyna Skiba-Kuraszkiewicz
radca prawny, partner w Kancelarii Prawnej Schampera, Dubis, Zając (SDZLEGAL SCHINDHELM)

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne