Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Velostrada na Górnym Śląsku

01 Kwiecień 2020 
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM) przygotowuje budowę bezkolizyjnej trasy...

Jawne otwarcie ofert a...

01 Kwiecień 2020 
W związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego u zamawiających pojawiają się pytania...

Jak wprowadzać zmiany do umów...

01 Kwiecień 2020 
W trakcie prac nad nowym pzp wykonawcy wskazywali, że większa elastyczność w zakresie...

Zobowiązania finansowe gminy (cz. 2)

Data publikacji: 02-10-2009 Autor: Mateusz Winiarz

W poprzednim numerze miesięcznika opisano zasady planowania wydatków w danym roku budżetowym, ewentualnie w roku następnym. Jak jednak jednostki sektora finansów publicznych mają realizować zadania wieloletnie?

Art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c i e ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (dalej: usg) oraz art. 184 ust. 1 pkt 10 lit. b ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (dalej: ufp) przewidują wprost możliwość zaciągania przez gminę zobowiązań przekraczających bieżący rok budżetowy w zakresie długoterminowych pożyczek i kredytów oraz inwestycji i remontów. Decyzja w tym zakresie pozostaje w gestii organu stanowiącego.

 

Poza wyżej wymienionym zakresem pozostaje jednak wiele zobowiązań długoterminowych (wykraczających poza jeden rok budżetowy), których konieczność zaciągania wynika ze specyfiki działania samorządu. W praktyce organy uchwałodawcze gmin, powołując się na art. 18 ust. 2 pkt 10 usg, podejmują uchwały upoważniające organ wykonawczy do zaciągania zobowiązań (innych niż wcześniej wymienione), wykraczających poza bieżący rok budżetowy, określając wysokość sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania (kwotę), termin i skutki finansowe dla budżetów w poszczególnych latach istnienia zobowiązania.

 

Przykład

Uchwały rady gminy, upoważniające wójta do zaciągania zobowiązania wieloletniego z tytułu:

 

  • bankowej obsługi budżetu gminy,
  • dostawy mediów (w praktyce takie umowy zawierane są na okres dłuższy niż dwa lata budżetowe),
  • zlecania zadań na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne