Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Velostrada na Górnym Śląsku

01 Kwiecień 2020 
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM) przygotowuje budowę bezkolizyjnej trasy...

Jawne otwarcie ofert a...

01 Kwiecień 2020 
W związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego u zamawiających pojawiają się pytania...

Jak wprowadzać zmiany do umów...

01 Kwiecień 2020 
W trakcie prac nad nowym pzp wykonawcy wskazywali, że większa elastyczność w zakresie...

Orzecznictwo KIO

Data publikacji: 02-10-2009
Tagi:    omyłka rachunkowa   siwz

Przedstawiamy fragmenty wybranych orzeczeń wydanych w sprawach rozpatrywanych przez składy orzekające Krajowej Izby Odwoławczej.

Co do zasady towary i usługi opodatkowane są stawką podstawową, tj. 22%. Ma ona charakter zasadniczy i powinna być stosowana również w sytuacji, gdy istnieją wątpliwości co do wysokości opodatkowania.


Sygn. akt: KIO/UZP 203/09, KIO/UZP 219/09

Wyrok z dnia 9 marca 2009 r.

Krajowa Izba Odwoławcza uwzględnia oba odwołania i nakazuje zamawiającemu dokonanie powtórnej oceny ofert


Skoro określenie prawidłowej stawki VAT ciąży na wystawcy faktury – wykonawcy, to ciąży na nim również odpowiedzialność za prawidłowe jej zastosowanie. Zatem to wystawca, a nie odbiorca faktury decyduje o wysokości stawki i ponosi tego konsekwencje.

Zamawiający (szpital specjalistyczny) prowadził w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie na dostawę i montaż kompletnego wyposażenia pracowni rezonansu magnetycznego oraz wykonanie dokumentacji technicznej pracowni i wykonanie budowlanych robót adaptacyjnych. Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą ofertę wykonawcy A oraz odrzucił oferty wykonawców B i C z uwagi na stwierdzone błędy w obliczeniu ceny, polegające na zastosowaniu niewłaściwej stawki VAT. Zdaniem zamawiającego do obliczenia wartości całego przedmiotu zamówienia, jak i poszczególnych pozycji, należało zastosować jednolitą, 7-procentową stawkę VAT. W zakresie obu ww. ofert zamawiający wyjaśnił w informacji o wynikach postępowania, iż przedmiot zamówienia obejmuje dostawę rezonansu magnetycznego wraz z wyposażeniem jako świadczenie główne oraz prace projektowe i roboty adaptacyjno-budowlane jako świadczenia mające charakter pomocniczy, których celem jest umożliwienie uruchomienia i prawidłowa eksploatacja urządzenia, stąd zamówienie należy uznać za świadczenie kompleksowe i zastosować jednolitą stawkę VAT. Zamawiający wskazał także, iż zamówienie to cechuje ścisłe powiązanie świadczeń, „które obiektywnie tworzą w aspekcie gospodarczym jedną całość, których rozdzielenie miałoby sztuczny charakter”, zgodnie z art. 41 ustawy o podatku od towarów i usług stawkę VAT ustala się w zależności od przedmiotu wykonywanej usługi, dostawy bądź roboty budowlanej. Co do zasady towary i usługi opodatkowane są stawką podstawową, tj. 22%.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne