Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Jednostki służby zdrowia

Data publikacji: 02-10-2009 Autor: Wanda Bertman-Janik
Autor: Bartłomiej Brosz

Tworząc regulamin udzielania zamówień w jednostkach służby zdrowia, można stosować zasady prawa zamówień publicznych, pamiętając jednak, aby wewnętrzne przepisy nie były bardziej rygorystyczne niż sama ustawa.

Art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp) stanowi, iż do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 tys. euro, nie stosuje się przepisów niniejszej ustawy. Zgodnie z powyższym należy zatem przyjąć, iż jednostki służby zdrowia podczas wydatkowania środków finansowych do 14 tys. euro nie są zobowiązane do stosowania procedur wynikających z pzp. Jednakże nie przesądza to jeszcze o pełnej swobodzie przy wydatkowaniu środków finansowych poniżej tej wartości. Aby ustalić wartość w złotówkach wolną od obowiązku stosowania ustawy, należy przyjąć przelicznik ustalany przez Komisję Europejską nie rzadziej niż raz na dwa lata, co znajduje odzwierciedlenie w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 19 grudnia 2007 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (DzU nr 241, poz. 1763), zgodnie z którym od 1 stycznia 2008 r. kurs złotego w stosunku do euro wynosi 3,8771. Tak więc progiem, od którego zakład opieki zdrowotnej (dalej: zoz) będzie zobowiązany stosować reguły pzp, będzie kwota 54.279,40 zł.

Ułatwienia dla mniejszych szpitali

Zwiększenie przy okazji z 2007 r. minimalnego progu objętego rygorem pzp z 6 tys. euro do 14 tys. euro zostało przyjęte dość entuzjastycznie. Doprowadziło do sytuacji, w której znaczna część produktów nabywanych przez jednostki służby zdrowia w celu realizacji ich statutowych zadań została wyłączona spod regulacji ustawy.  Szczególnie można tu wskazać na szpitale powiatowe, które z uwagi na niewielką ilość posiadanych łóżek oraz usług z podstawowego zakresu działalności czy niewielkim udziałem oddziałów specjalistycznych dokonują zakupów, których wartość ze względu na ich rodzaj, specyfikę czy przeznaczenie nie przekracza w skali roku obrachunkowego 14 tys. euro. Cała gama produktów, tj. środki czystości, drobny sprzęt medyczny, artykuły biurowe, błony rtg i wiele, wiele innych znalazła się w grupie „artykułów podprogowych”, przy nabywaniu których szpitale najczęściej nie mają jasno sprecyzowanych procedur wydatkowania środków finansowych. Zakupy objęte rygorem ustawy to najczęściej dostawy leków, środków do dezynfekcji, aparatury medycznej oraz oczywiście dotowane zakupy doraźne, czy roboty budowlane. Jak łatwo zauważyć, ilość dotychczas realizowanych przez szpitale procedur w trybie przepisów pzp uległa od 2007 r. drastycznemu zmniejszeniu.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne