Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Velostrada na Górnym Śląsku

01 Kwiecień 2020 
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM) przygotowuje budowę bezkolizyjnej trasy...

Jawne otwarcie ofert a...

01 Kwiecień 2020 
W związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego u zamawiających pojawiają się pytania...

Jak wprowadzać zmiany do umów...

01 Kwiecień 2020 
W trakcie prac nad nowym pzp wykonawcy wskazywali, że większa elastyczność w zakresie...

Zwrot gwarancji wadialnej

Data publikacji: 08-04-2015 Autor: Sylwia Mosur-Blezel
Tagi:    wadium   zwrot wadium
Autor: Rys. B. Brosz

Wniesienie wadium stanowi istotny element postępowania o zamówienie publiczne, a wykonawca, który nie wniósł wadium, jest wykluczany z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 pzp.

Weryfikacja wadium jest jednym z pierwszych elementów badania i oceny ofert, gdyż jego brak nie podlega uzupełnieniu w trybie art. 26 ust. 3 pzp. Ustawodawca w art. 45 ust. 6 pzp wskazuje zamknięty katalog form, w jakich wadium może być wniesione, wymieniając: pieniądz, poręczenia bankowe lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancje bankowe, gwarancje ubezpieczeniowe oraz poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. To od wykonawcy zależy, którą formę wybierze. Z art. 46 ust. 1 pzp wynika, że niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej wadium jest zwracane wszystkim wykonawcom, którzy złożyli oferty, z wyjątkiem:

 

  • wykonawcy, który w odpowiedzi na wezwanie kierowane w trybie art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, albo nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania złożonej przez niego oferty jako najkorzystniejszej,
  • wykonawcy wybranego.


Wybranemu wykonawcy można zwrócić wadium dopiero po zawarciu z nim umowy i wniesieniu przez niego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o ile było ono wymagane. Praktyka zamawiających w zakresie zwrotu wadium wnoszonego w różnych formach bywa jednak rozmaita. Zamawiający nie mają wątpliwości co do konieczności zwrotu wadium wniesionego w pieniądzu i czynią to za pośrednictwem przelewu bankowego. Lecz obok pieniądza najczęściej stosowanymi formami wadium są gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe, a oryginały tych dokumentów także podlegają zwrotowi. Niestety, nie każdy zamawiający o tym pamięta, sugerując się także zapisem w tych gwarancjach, że ich ważność upływa z określonym dniem, a jest nim upływ terminu związania ofertą.
 

  • Wyrok KIO z 11 czerwca 2012 r. (KIO 1098/12)


„Ustawodawca nie uzależnił obowiązku zwrotu wadium od faktu, czy zwrot wadium wniesionego w innej formie niż pieniądze jest technicznie łatwy. Fakt trwałego połączenia dokumentu gwarancji z pozostałymi oświadczeniami i dokumentami nie zwalnia zamawiającego z powinności zwrotu wadium. (…) 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne