Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Rozporządzenie ws. inwestycji...

29 Październik 2020 
Rząd pracuje nad rozporządzeniem, które określi listę inwestycji towarzyszących, która...

Projekt nowelizacji ustawy o...

29 Październik 2020 
Klub KO przygotował projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19,...

Przesunięcie terminu wejścia...

29 Październik 2020 
Związek Powiatów Polskich alarmuje, że choć nowe Prawo zamówień publicznych ma zacząć...

Zwrot gwarancji wadialnej

Data publikacji: 08-04-2015 Autor: Sylwia Mosur-Blezel
Tagi:    wadium   zwrot wadium
Autor: Rys. B. Brosz

Wniesienie wadium stanowi istotny element postępowania o zamówienie publiczne, a wykonawca, który nie wniósł wadium, jest wykluczany z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 pzp.

Weryfikacja wadium jest jednym z pierwszych elementów badania i oceny ofert, gdyż jego brak nie podlega uzupełnieniu w trybie art. 26 ust. 3 pzp. Ustawodawca w art. 45 ust. 6 pzp wskazuje zamknięty katalog form, w jakich wadium może być wniesione, wymieniając: pieniądz, poręczenia bankowe lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancje bankowe, gwarancje ubezpieczeniowe oraz poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. To od wykonawcy zależy, którą formę wybierze. Z art. 46 ust. 1 pzp wynika, że niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej wadium jest zwracane wszystkim wykonawcom, którzy złożyli oferty, z wyjątkiem:

 

  • wykonawcy, który w odpowiedzi na wezwanie kierowane w trybie art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, albo nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania złożonej przez niego oferty jako najkorzystniejszej,
  • wykonawcy wybranego.


Wybranemu wykonawcy można zwrócić wadium dopiero po zawarciu z nim umowy i wniesieniu przez niego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o ile było ono wymagane. Praktyka zamawiających w zakresie zwrotu wadium wnoszonego w różnych formach bywa jednak rozmaita. Zamawiający nie mają wątpliwości co do konieczności zwrotu wadium wniesionego w pieniądzu i czynią to za pośrednictwem przelewu bankowego. Lecz obok pieniądza najczęściej stosowanymi formami wadium są gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe, a oryginały tych dokumentów także podlegają zwrotowi. Niestety, nie każdy zamawiający o tym pamięta, sugerując się także zapisem w tych gwarancjach, że ich ważność upływa z określonym dniem, a jest nim upływ terminu związania ofertą.
 

  • Wyrok KIO z 11 czerwca 2012 r. (KIO 1098/12)


„Ustawodawca nie uzależnił obowiązku zwrotu wadium od faktu, czy zwrot wadium wniesionego w innej formie niż pieniądze jest technicznie łatwy. Fakt trwałego połączenia dokumentu gwarancji z pozostałymi oświadczeniami i dokumentami nie zwalnia zamawiającego z powinności zwrotu wadium. (…) 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne