Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

Waloryzacja wynagrodzenia

Data publikacji: 08-04-2015 Autor: Matylda Grzybowska
Tagi:    siwz   zamówienia publiczne

Możliwość waloryzacji zwiększa poczucie bezpieczeństwa stron umowy: wykonawców – gwarantując im utrzymanie stałego zysku –  i zamawiających – zapewniając, że jakość realizacji umowy będzie utrzymana na wymaganym poziomie.

Umowy w sprawie zamówień publicznych (dalej również: umowy, umowy zamówieniowe), zgodnie z art. 142 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp), zawierane są na czas oznaczony. W praktyce zdarza się, że ten oznaczony czas wynosi nawet kilkadziesiąt miesięcy, a zawierane umowy są umowami długoterminowymi. W okresie obowiązywania takich umów może dojść do zmian sytuacji faktycznej lub prawnej, które bezpośrednio wpływają na koszty wykonania przedmiotu zamówienia i w konsekwencji decydują o tym, czy w ostatecznym rozliczeniu wykonawca zrealizuje zamówienie z założonym zyskiem czy ze stratą. Na rentowność umów mogą wpłynąć np. relacja między podażą a popytem lub fluktuacja cen towarów i usług, jak również zmiany w przepisach prawa, dotyczących przede wszystkim obciążeń publicznoprawnych.

W celu przeciwdziałania negatywnym skutkom tych zmian ustawodawca podczas ostatniej nowelizacji1 uzupełnił pzp o przepisy pozwalające na waloryzację wynagrodzenia wykonawcy, ograniczając jednak przy tym przedmiotową możliwość do zamkniętego katalogu zmian w opłatach publicznoprawnych.

W świetle nowo dodanego art. 142 ust. 5 pzp w umowach zawieranych na okres dłuższy niż 12 miesięcy zamawiający zobligowani zostali do zawarcia postanowień o wprowadzaniu odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towarów i usług,
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.

Ale to już było…

Rozwiązanie wprowadzone przez dodanie do pzp art. 142 ust. 5 nie jest de facto nowością. Również przed nowelizacją stosowanie w umowach klauzul waloryzacyjnych było możliwe dzięki odesłaniu zawartemu w art. 139 ust. 1 pzp. Zgodnie z tym przepisem do umów w sprawach zamówień publicznych w zakresie, w którym pzp nie zawiera odmiennych regulacji, stosuje się przepisy ustawy Kodeks cywilny (dalej: kc). A zatem również art. 3581 § 2 kc, w którym przewidziano waloryzację wynagrodzenia (wartości świadczenia pieniężnego). Strony zawierające umowę mogą z niej skorzystać w granicach swobody umów, konstytuowanej w art. 3531 kc. 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne