Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Organizacja i realizacja zamówień w oświacie

Data publikacji: 03-04-2015 Autor: Marcin Piątek

Jednostki oświatowe przeważnie udzielają zamówień o wartości nieprzekraczającej tzw. progu bagatelności, a zatem nie muszą one stosować pzp. Nie oznacza to jednak zupełnej dowolności w wydatkowaniu środków.

W polskim prawodawstwie nie ma legalnej definicji pojęcia „jednostka oświatowa” („samorządowa jednostka oświatowa”). W art. 2 ustawy o systemie oświaty (dalej: uso) wskazano jednak – przez opis – jednostki, które tworzą system polskiej oświaty. Są to m.in. przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, szkoły artystyczne, placówki oświatowo-wychowawcze czy młodzieżowe ośrodki socjoterapii.

Samorządowe jednostki oświatowe a nowy próg bagatelności

Jednostki oświatowe, jako jednostki sektora finansów publicznych (jednostki budżetowe), zobligowane są do stosowania przepisów o zamówieniach publicznych na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp), z zastrzeżeniem art. 4 pkt 8 tej ustawy (a więc zobowiązanie to nie dotyczy zamówień o wartości nieprzekraczającej tzw. progu bagatelności). Po zwiększeniu wartości tego progu jednostki budżetowe zostały zwolnione z obowiązku stosowania pzp w przypadku zamówień do kwoty 126 747,00 zł netto; takie zamówienia mają być objęte wyłącznie regulacjami wewnętrznymi jednostki.

Jednostki oświatowe już wcześniej w ograniczonym zakresie stosowały przepisy pzp, ponieważ w wielu planach finansowych (może poza niektórymi wydatkami, np. remontowymi, dowozem dzieci do szkół i przedszkoli, zakupem żywności oraz różnych urządzeń czy sprzętów) środki finansowe nie przekraczały (nawet po zsumowaniu) kwoty progowej (która przed 16 kwietnia 2014 r. wynosiła 14 000 euro). Obecnie, po jej zwiększeniu, tylko większe jednostki oświatowe (wydatkujące większe kwoty) podlegają wymogowi prawnemu stosowania pzp.

Podwyższenie progu bagatelności zostało bardzo pozytywnie przyjęte przez dyrektorów i pracowników administracji oświatowej, ponieważ dzięki tej zmianie możliwe jest uzyskiwanie zamówień w procedurze odformalizowanej. Należy podkreślić, że – w przeciwieństwie do urzędów czy starostw – w jednostkach oświatowych często brakuje specjalistów z zakresu zamówień publicznych, a czynności związane z udzielaniem zamówień publicznych wchodzą w zakres obowiązków np. sekretarki, kierownika administracyjnego czy głównej księgowej, a nawet dyrektora jednostki; stanowią przy tym marginalną część zadań realizowanych przez te osoby. Ograniczone środki budżetowe powodują ponadto, że jednostki oświatowe (zwłaszcza w gminach wiejskich czy miejsko-wiejskich) przeznaczają tylko niewielkie kwoty na doszkalanie swoich pracowników w tej materii. W konsekwencji pracownicy jednostek oświatowych wszczynają postępowania o zamówienie publiczne, bazując nierzadko na wiedzy nieaktualnej, co – jak wykazywały przede wszystkim kontrole wewnętrzne – powodowało wystąpienie istotnych naruszeń (włącznie z naruszeniem dyscypliny finansów publicznych). Wskutek podwyższenia progu zmniejszyła się liczba przypadków naruszania pzp, będących skutkiem takiej sytuacji, ponieważ więcej zamówień udzielanych przez jednostki oświatowe zostało wyjętych spod reżimu stosowania ustawy.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne